Studiegids

nl en

Werkstukseminar Arabisch

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor hoofdvakstudenten geldt dat zij het 2de jaar van de BA Arabisch afgerond dienen te hebben. Niet-hoofdvakstudenten Arabisch dienen over een leesvaardigheid van het Arabisch te beschikken op 3 BA niveau. Wie deze cursus als contract- of bijvakstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Dit college begeleidt de studenten bij het schrijven van hun BA-scriptie. Aan het einde van het college hebben de studenten een onderwerp voor hun eindscriptie gekozen, een begeleider voor het schrijven toegewezen gekregen en een substantieel deel van het onderzoek voor de BA scriptie gedaan.

Het onderwerp van de BA scriptie sluit aan bij het onderwerp dat tijdens het college ‘migratie van ideeën en mensen’ bestudeerd vanuit de verschillende disciplines en regio’s die in onze opleiding aan de orde komen. Hierbij zal het onderwerp o.a. vanuit literaire, historische, sociaal-wetenschappelijke benaderingen in de Arabische wereld in ruime zin aan de orde komen. Naast de bestudering van algemene literatuur en teksten rond dit thema, zullen alle docenten van de sectie Arabisch vanuit hun eigen specialisme een invulling geven aan dit onderwerp tijdens een van de bijeenkomsten van de colleges. Dit zal het studenten ook vergemakkelijken een begeleider en onderwerp te kiezen dat aansluit bij hun eigen interesse.
De nadruk ligt in dit college op het analyseren van recente wetenschappelijke studies op het vakgebied in al hun aspecten. Punten die daarbij bijvoorbeeld aan bod komen zijn: de onderzoeksvraag, de benadering en aanpak van de auteur; de manier van gegevens verzamelen, verwerken en verantwoorden; de presentatie en stijl; en de rol die de studie heeft in de wetenschappelijke discussie. Deze onderzoeksbenaderingen worden vervolgens bestudeerd aan de hand van Arabische primaire teksten.

Overzicht:

 • Crossing borders – een inleiding

 • Veroveringen en migratie

 • Historiografie: Migratie door de tijd

 • Migratie in de literatuur

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

  1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
  1. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
 • a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;

 • b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;

 • d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;

 • e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;

 • f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

  1. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
 • a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;

 • b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

 • c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

 • f. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

Woensdag 11-13.
Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Aanwezigheid en participatie (o.a. d.m.v. het presenteren van vragen over de te bestuderen stof voor elk college) 10%; referaat 30%; werkstuk 60%. Handleiding schriftelijk werkstuk
Alle studenten geven eenmaal een presentatie tijdens het college over de voor het college te bestuderen literatuur. De cursus wordt afgesloten met een uitgebreide schriftelijke opdracht waarvoor in de loop van het semester schriftelijke deelopdrachten worden gemaakt en die aansluit bij het onderwerp van de BA scriptie.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het college vinden.

Literatuur

Syllabus te koop bij het Studiepunt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent Prof. Dr. P.M. Sijpesteijn