Studiegids

nl en

Privatissimum: Burgerlijk Recht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Iedere student maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één referaat.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door studenten te maken opdrachten bij aan verdieping van hun kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Zij beschikken over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het vermogensrecht. Zij zijn in staat juridische problemen op te lossen, en kunnen omgaan met de verschillende kenbronnen van het recht, ook de digitale. Zij zijn in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en tot het bedenken van creatieve oplossingen. Daarnaast bezitten zij praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunnen onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen. Ten slotte maken van hun bagage deel uit debat- en spreekvaardigheid.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: afdeling Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten en het houden van een referaat

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Leidraad voor juridische auteurs 2007, Kluwer: Deventer.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via een inschrijfformulier dat t.z.t. op de website wordt gezet van Burgerlijk Recht. Nadere berichtgeving over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie Burgerlijk Recht. Zie http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/onderwijs/.

Contact

 • Naam: mr.dr. E.-J. Zippro

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C206

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: e.j.zippro@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.