Studiegids

nl en

Transnationaal vermogensrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het Nederlandse vermogensrecht is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Hierbij is te denken aan internationale verdragen (zoals EVRM en Weens Koopverdrag), maar ook aan een aanzienlijk aantal Europese richtlijnen (vooral op het terrein van de consumentenbescherming) en aan de verschillende sets “principles” die de afgelopen jaren tot ontwikkeling zijn gebracht (bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law). Het vak Transnationaal vermogensrecht brengt deze dimensies in kaart. De aandacht gaat met name uit naar het terrein van het contractenrecht, waar de verstrengeling van nationaal, trans- en internationaal recht zich in het bijzonder doet gevoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
de student is doordrongen geraakt van de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en van de vele aspecten die deze verwevenheid rijk is. Daardoor is hij niet alleen bedacht op de toepasselijkheid en relevantie van trans- en internationale regelstelsels, maar is hij bovendien in staat het gewicht van de nationale oplossingen te relativeren, en wordt hij nader vertrouwd met het overdenken en benutten van niet-nationale argumenten, overwegingen en aanknopingspunten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. Jac. Hijma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven literatuur uit syllabus

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met essay-vragen

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Transnationaal Vermogensrecht 2010-2011

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Geen inschrijving nodig.

Contact

 • Naam: Dhr. K.J.O. Jansen

 • Werkadres: Steenschuur 25, KOG, kamer C207

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7400

 • E-mail: k.j.o.jansen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.