Studiegids

nl en

Profileringsvak: Capita Selecta Arbeidsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak capita selecta arbeidsrecht biedt een verdere verdieping in het arbeidsrecht. Een aantal thema’s – die in het profileringsvak arbeidrecht niet of slechts zijdelings aan de orde zijn gekomen – wordt uitgewerkt in dit vak. Het gaat onder meer om de uitleg en toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten, en hun doorwerking in de relatie tussen de individuele werkgever en werknemer. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het stakingsrecht. De Wet op de ondernemingsraden wordt op een vergelijkbare manier behandeld als het CAO-recht: wat is de rol van de Ondernemingsraad en op welke wijze zijn beslissingen van de OR van invloed op de indivuele arbeidsrelatie? Verder komt de rechtspositie van de zieke werknemer aan bod: de inkomensbescherming bij ziekte en re-integratierechten en –plichten. Daarbij wordt zowel aan de privaatrechtelijke (BW, CAO en arbeidsovereenkomst) als de publiekrechtelijke (ZW en WIA) kant van dit thema aandacht besteed. Een vaak onderbelicht, maar in de praktijk erg belangrijk, onderwerp is dat van het pensioen. In dit vak wordt aandacht besteed aan pensioenafspraken in CAO’s en op individuele basis.
Om een rode draad te bewerkstelligen door de verschillende onderwijsweken, waarin telkens andere thema’s aan bod komen, opent het onderwijs met een college over sociale politiek: hoe komen arbeidsrechtelijke regels tot stand en wat is de rol van de wetgever en de sociale partners?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping geven van de kennis van enkele arbeidsrechtelijke thema’s en inzicht bieden in de doorwerking van collectieve regelingen en afspraken in de individuele arbeidsrelatie

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de in de vakbeschrijving genoemde thema’s

 • kunnen reflecteren op het geldende positieve (arbeids)recht

 • casus oplossen aan de hand van verschillende, op elkaar inwerkende rechtsbronnen: contract, CAO, publiek- en privaatrechtelijke regelingen;

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma vanVoss, mr. B. Barentsen, prof. dr. K.P. Goudswaard en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma vanVoss, mr. B. Barentsen, mr. drs. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijke uitwerking werkgroepopdracht en/of casus

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen na afloop van de cursus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Asser-Heerma van Voss 7-V (Arbeidsovereenkomst), Kluwer
Houweling, Jaspers e.a., Rechtspraak arbeidsrecht, Sdu

Werkboek:
Werkboek Capita Selecta Arbeidsrecht 2010-2011

Reader:
Reader Capita Selecta Sociaal Recht 2010-2011

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het inschrijfformulier Accenten op de website van de afdeling Civiel recht. Nadere berichtgeving over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie burgerlijk recht. Zie http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/onderwijs/master-2010-2011-vernieuwd-masterprogramma-civiel-recht.html.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. B. Barentsen

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag

 • Telefoon: 071 – 5278932

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal Recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: maandag, woensdag, vrijdag: 9-13 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5277636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl"

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.