Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Recht

Vak
2010-2011

Omschrijving

In het vak Recht wordt een systematische uiteenzetting gegeven van de manier waarop de verhouding tussen de overheid en burgers is gereguleerd.
Het staats- en bestuursrecht, de twee meest relevante rechtsgebieden in dit verband, zijn sterk met elkaar verweven. Om toch een accentverschil te schetsen kan worden gesteld dat het staatsrecht vooral gaat over de Grondwet en de organieke wetten; het bepaalt de instelling, werkwijze en globale bevoegdheden van de verschillende organen van de overheid. Ook de verdragen die betekenis hebben voor de overheidsorganisatie en de grondrechten zijn onderwerp van bestudering in het staatsrecht. In het staatsrecht gaat het dus primair om de grondregels voor de organisatie van de Nederlandse staat.
Het bestuursrecht heeft vooral betrekking op relaties tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers anderzijds. In het bestuursrecht worden aan bestuursorganen bevoegdheden gegeven, als instrumenten om de publieke taak mee uit te voeren. Daarbij geeft het bestuursrecht ook regels waaraan het bestuur zich bij de uitoefening van die bevoegdheden moet houden. Tenslotte geeft het bestuursrecht aan de bestuurde burger de middelen om het beleid van het bestuur te beïnvloeden, bijvoorbeeld via inspraakmogelijkheden, en zich daartegen eventueel teweer te stellen door een geschil voor te leggen aan de bestuursrechter.

Het Nederlandse staats- en bestuursrecht kan niet (meer) los gezien worden van bovennationale regelgeving en internationale juridische ontwikkelingen. Daarom wil het vak tevens inzicht geven in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen.
Tijdens de colleges zal bovendien worden geoefend met het gebruik van wetsteksten en het lezen en verklaren van rechterlijke uitspraken.

N.B. U dient voorafgaand aan het eerste hoorcollege reeds stof voor te bereiden. Welke stof dit betreft, staat aangegeven in de reader.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 500 pp.

Literatuur:

  • M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht (Alphen aan den Rijn: Kluwer, zesde druk, 2006);

  • G.A.C.M. Ballegooij, T. Barkhuysen, W. den Ouden, J.E.M. Polak, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk (Deventer: Kluwer, zesde geheel herziene druk, 2008)

  • Reader Staats- en Bestuursrecht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
maandag 20 december 2010, 9.00-11.00 uur, USC.

Hertentamen
maandag 17 januari 2011, 9.00-11.00 uur, 1A20.

Rooster

Hoorcollege
Dinsdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 1A20.