Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Introductiebijeenkomst: maandag 6 september van 10-12 uur 1A20

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek regelmatig de website van Politieke Wetenschap voor aanvang van het nieuwe academische jaar.

De inschrijving voor eerstejaarswerkgroepen (Nationale Politiek I, Politiek en Politieke Wetenschap en Internationale Politiek I) in het 1e semester, 1e blok, verloopt via intekenlijsten die in de hal op de vijfde verdieping liggen vanaf maandag 16 augustus tot en met maandag 6 september. Vanaf het tweede blok zal inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen verlopen via Usis.

De inschrijfperiode is als volgt:
Blok 2: inschrijving geopend van maandag 11 oktober tot maandag 25 oktober
Blok 3: inschrijving geopend van maandag 10 januari tot maandag 24 januari
Blok 4: inschrijving geopend van maandag 7 maart tot maandag 21 maart

Het aan- en afmelden voor tentamens
Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat je je tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot 10 dagen voor het tentamen via USIS. Indien je je niet aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij niet garanderen dat je aan het tentamen kunt deelnemen. Als je na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen dien je je af te melden via USIS, dit kan tot 10 dagen van tevoren. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen aan: onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl met daarin de reden van afmelding, je naam, studentnummer en het tentamen waarvoor je je af wilt melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen 5
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Recht 5

Blok 3

Economie 5
Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok 4

Europese Geschiedenis 5
Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Tweede Jaar

De inschrijving voor tweedejaarswerkgroepen lopen allemaal via Usis.

Inschrijven voor tweedejaarswerkgroepen van blok 1 (Comparative Analysis of Political Systems en Methoden van Politicologisch Onderzoek) kan vanaf maandag 16 augustus tot maandag 30 augustus 2010.

Voor werkgroepen die in latere blokken worden aangeboden is de inschrijfperiode als volgt:
Blok 2: inschrijving geopend van maandag 11 oktober tot maandag 25 oktober
Blok 3: inschrijving geopend van maandag 10 januari tot maandag 24 januari
Blok 4: inschrijving geopend van maandag 7 maart tot maandag 21 maart

Let op: om in het 3e jaar te kunnen starten met het Bachelorproject dient de student onder andere ten minste 40 ECTS uit het 2e jaar te hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Het aan- en afmelden voor tentamens
Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat je je tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot 10 dagen voor het tentamen via USIS. Indien je je niet aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij niet garanderen dat je aan het tentamen kunt deelnemen. Als je na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen dien je je af te melden via USIS, dit kan tot 10 dagen van tevoren. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen aan: onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl met daarin de reden van afmelding, je naam, studentnummer en het tentamen waarvoor je je af wilt melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Research Methods in Political Science 5

Blok 3

Politiek en Media 5
Politieke Filosofie 10

Blok 4

Politiek van de Europese Unie 5
Politieke Psychologie 10

Blok 2

Methods of Data Collection 5
Rationele-keuze theorie 10

Derde Jaar

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie volgen de studenten :

  • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS niveau 400

  • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

  • Bachelorproject 15 ECTS niveau 400

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte .

De inschrijving voor vervolgcursussen van blok 1 zal lopen via Usis vanaf maandag 16 augustus tot maandag 30 augustus. Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Je kunt je nog niet inschrijven voor vervolgcursussen die later in het collegejaar worden aangeboden.

Voor vervolgcursussen die in latere blokken worden aangeboden is de inschrijfperiode als volgt:
Blok 2: inschrijving geopend van maandag 11 oktober tot maandag 25 oktober
Blok 3: inschrijving geopend van maandag 10 januari tot maandag 24 januari
Blok 4: inschrijving geopend van maandag 7 maart tot maandag 21 maart

Let op: Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd. Zie hiervoor ook bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte Politicologie (Leiden) 15

Blok 1 Vervolgcursussen

Democratietheorie 10
Lokale Politiek in Nederland 10
Political Parties in New Democracies in Eastern Europe 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10
Politieke Marketing (Leiden) 10

Blok 1 Keuzevakken (aangeboden door het Instituut Politieke Wetenschap)

First World War and the Making of the Twentieth Century 5

Blok 2 Vervolgcursussen

Methodologie van Kwantitatief Onderzoek 10
Militaire Mobilisatie: tussen nationale en internationale politiek 10
Moderne Politieke Filosofie 10
Politieke Partijen en Representatie 10

Blok 2 Keuzevakken (aangeboden door het Instituut Politieke Wetenschap)

Armed Forces and Society 5

Blok 3 Bachelor Project

Bachelor Project Deel 1 (Leiden) 5

Blok 3 Vervolgcursussen

Kwesties van Oorlog en Vrede; analyse van politiek-militaire besluitvorming 10
Parlementaire Geschiedenis 10
Politiek Leiderschap 10
Politieke Filosofie van het Kapitalisme 10
Publieke Opinie en Buitenlands Beleid 10

Blok 4 Bachelor Project

Bachelor Project Deel 2 10

Blok 4 Vervolgcursussen

Internationale Wapenbeheersing en Ontwapening 10

Major-Minor (oude stijl)

Let op: deze tekst is niet bedoeld voor deelnemers aan het nieuwe minorstelsel 2010-2011

Major-Minor opleidingen oude stijl

Op last van het College van Bestuur zijn met ingang van 2007-2008 de major-minor opleidingen afgeschaft. Nieuwe studenten kunnen zich vanaf dat jaar niet meer inschrijven. Studenten die zich in 2006 of eerder voor een major-minor opleiding oude stijl met major Politicologie en minor Bestuurskunde, Culturele Antropologie, Geschiedenis, Psychologie of Wijsbegeerte hebben ingeschreven kunnen deze combinatie nog voltooien. Voor het maken van een studieplan en informatie over de nog te volgen vakken in 2010-2011 dienen zij VOOR het begin van het nieuwe studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur politicologie, mw Bakema. Zij dienen daartoe tijdig een afspraak te maken (wbakema@fsw.leidenuniv.nl). Vakken die op eigen houtje, d.w.z. zonder voorafgaand overleg met de studieadviseur, worden gevolgd, worden niet zonder meer door de examencommissie goedgekeurd.