Studiegids

nl en

Milieus van Ontwikkeling

Vak 2010-2011

LET OP zaalwijziging d.d. 17-feb-2011. Zie ondeaan bij ‘Rooster”

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.

Doelstelling en beschrijving van de cursus

Ontwikkeling is een veel bediscussieerde term sinds de wereld – in 1948 – is onderverdeeld in ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Ontwikkelingssamenwerking vindt zijn oorsprong in ‘het westen’, maar inmiddels zijn er vele andere actoren – bijvoorbeeld de Midden Oosten olielanden en China – op het geopolitieke toneel gekomen die eveneens een beleid ten behoeve van onderontwikkelde landen initiëren. Wat betekent dat voor de internationale verhoudingen? In dit college gaan we niet meer uit van de ruimtelijke scheiding tussen Eerste en Derde Wereld, maar uiteraard besteden we wel aandacht aan de historische en theoretische context van de term ontwikkeling en de daaraan verbonden praktijk en beleid. Daarvoor zullen we eveneens een excursie naar een Medefinancieringsorganisatie (MFO – Cordaid) en naar DGIS/Buitenlandse Zaken maken.

Belangrijk is ook om te laten zien wat ontwikkeling concreet inhoudt in verschillende contexten omdat ontwikkeling immers ‘ergens’ plaats vindt: op het platteland, dan spreken we van rurale ontwikkeling; in de steeds groeiende metropolen, dan spreken we van stedelijke ontwikkeling. Die twee zijn, in onze geglobaliseerde wereld, echter ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoe ziet die relatie eruit? Hoe past de mens zich aan de ‘natuur’ en klimatologische omstandigheden aan of hoe (her)vormt men deze? En welke ruimte blijft er met al die ‘ontwikkeling’ eigenlijk over voor al het andere leven op aarde: de zoogdieren, de vissen, de vogels, enz… Hoe heeft men binnen de antropologie en binnen de ontwikkelingssociologie daarover nagedacht nu het ‘milieu’ noodzakelijkerwijze weer zo hoog op de agenda staat? Met deze oriëntatie module wordt aan studenten een basis aangeboden voor verdere uitdieping van deze thema’s voor het derde jaar.

Rooster

 • Colleges: dinsdag en donderdag, tussen 29 maart en 26 mei 2011, 11-13 uur, Pieter de la Courtgebouw,
  zaal 5A42 m.u.v. 7 en 21 april (1A01), 28 april t/m 12 mei (SB11) en 19 mei (SB11).
  Geen college op 5 mei i.v.m. sluitingsdag FSW.

NB: Twee colleges zullen worden gegeven bij Cordaid, Lutherseburgwal 10, te Den Haag. Één college zal plaatsvinden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, te Den Haag (naast het Centraal Station). Vanwege veiligheidsmaatregelen dient een lijst met deelnemers tevoren aan het Ministerie te worden overhandigd. Men dient een identiteitsbewijs te kunnen overleggen. Verzamelen: Station Leiden voor 9.00 uur. Exacte data worden tijdens de collegereeks bekendgemaakt.

 • Schriftelijk tentamen op 31 mei 2011, 10-13 uur, zaal SB45

 • Herkansing vindt plaats op 30 juni 2011, 10-13 uur, zaal 1A09

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • College en bezoek aan ontwikkelingsorganisaties en een ministerie: 20 uur (30 sbu)
 • observeren en maken van opdrachten (practica) 15 blz. (95 sbu)
 • Literatuur 930 blz(155 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan en actieve bijdrage en inbreng in de colleges
 • vijf opdrachten (vier ervan zijn schriftelijk en op Blackboard vermeld). De cijfers voor deze vier opdrachten maken 50 % van het eindcijfer uit (mits het tentamen met een voldoende is beoordeeld).
 • schriftelijk tentamen over collegestof en literatuur (50 % van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

 • James C. Scott: Seeing like a State. New Haven/London: Yale University Press, 1996.
 • José van Santen (ed.): Development in Place: Perspectives and Challenges. Amsterdam: Aksant, 2008.
 • Marc Edelman and Angelique Heugerud (eds.). The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Malden/Oxford/Victoria: Blackwell Publishing Ltd, 2005.

Aanmelden

Inschrijving mogelijk via het secretariaat CA-OS, kamer 3A19, tel. 5273469, e-mail: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl, vóór 15 maart 2011.

Contact

Coördinatie: dr. José van Santen 071-527 3497, santen@fsw.leidenuniv.nl