Studiegids

nl en

Financieel Management bij de overheid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de cursus Financieel management bij de overheid wordt het centrale thema gevormd door het beheer en de beheersing van de publieke uitgaven. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting, begrotingsstelsels, grote projecten, doelmatigheid en doeltreffendheid, het overheidsvermogen, de financiering en het middelenbeheer. Het verdient aanbeveling om het basisvak Openbare financiën voorafgaand te hebben gevolgd.
De cursus vertoont een relatie met het staats- en bestuursrecht, alsmede burgerlijk recht voor zover betrekking hebbend op financiële verslaglegging. De overheidsbegroting heeft een belangrijk staatsrechtelijke functie. Tevens is er een relatie met de bedrijfswetenschappelijke vakken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak krijgt de student inzicht in de problematiek van het financieel management bij de overheid. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft inzicht in de problematiek van het financieel management bij de overheid.
 2. De student beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.
 3. De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van informatie op het terrein van het financieel management bij de overheid.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar, intensieve werkgroep

 • Aantal: 7 bijeenkomsten van een dagdeel

 • Namen docenten: drs. A.P. Ros

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De cursus wordt gegeven in de vorm van een seminar. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Studenten schrijven voor de meeste colleges een korte paper. Voorts wordt door één of meer studenten een referaat gehouden. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Korte papers

 • Inbreng op de colleges

 • Referaat

De toetsvorm bestaat uit diverse onderdelen (papers, inbreng, referaat). De precieze weging in het eindcijfer zal t.z.t. in het werkboek duidelijk worden aangegeven.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.D. Minderman (2003), Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfinanciën, Public Controlling Reeks 2, Den Haag: Sdu Uitgevers

 • door de docent nader op te geven literatuur; dit wordt in het werkboek en op Blackboard aangegeven

 • Leesbundel Financieel management bij de overheid, verkrijgbaar bij de afdeling Onderwijsmaterialen

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Leesbundel Financieel management bij de overheid, verkrijgbaar bij de afdeling Onderwijsmaterialen

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. A.P. Ros

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.55

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een email naar de docent.

 • Telefoon: 071 – 527 8877

 • E-mail: a.p.ros@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Zie website Afdeling Economie en Blackboard voor up-to-date informatie over dit vak: http://www.economie.leidenuniv.nl

 • Seminar. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.