Studiegids

nl en

Belastingrecht

Vak
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid incl. combinatiestudies

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Alle juristen komen in aanraking met de fiscaliteit. Er is immers vrijwel geen rechtshandeling te bedenken die geen fiscale gevolgen heeft. De advocaat en bedrijfsjurist zullen bijvoorbeeld te maken krijgen met fusies waarbij fiscale aspecten een belangrijke rol spelen en de arbeidsjurist heeft te maken met bepalingen over loonbelasting en premieheffing. Veel juristen vestigen zich bovendien als zelfstandig ondernemer en krijgen alleen al uit dien hoofde te maken met inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Ook rechters moeten zich in civiele zaken bezig houden met fiscale aspecten bij het bepalen van belastingschade. Een jurist kan daarom niet zonder basiskennis over het fiscale recht, daar wil dit vak in voorzien. Daarnaast is de fiscaliteit uiteraard van groot belang voor notarissen. Belastingadviseurs en ambtenaren bij het ministerie van financiën en de belastingdienst hebben vanzelfsprekend dagelijks met de fiscaliteit te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak belastingrecht is de studenten een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht te bieden. In dat kader worden studenten geconfronteerd met de opzet van het Nederlandse belastingstelsel, een aantal belangrijke heffingswetten, de invloed van het Europese recht op het Nederlandse belastingstelsel en met het internationale belastingrecht. Het belastingrecht wordt vanuit een aantal thema’s benaderd.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoudelijk

 1. De student heeft inzicht in de plaats van het belastingrecht binnen de maatschappij en binnen het recht en zicht op de positie van de diverse spelers in het fiscale speelveld (belastingplichtige, inspecteur, wetgever, belastingadviseur en belastingrechter).
 2. De student heeft kennis van de structuur van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de successiebelasting.
 3. De student heeft op hoofdlijnen kennis van de belastingheffing over arbeidsinkomsten, winst uit onderneming, inkomsten uit aanmerkelijk belang en inkomsten uit sparen en beleggen.
 4. De student heeft op hoofdlijnen kennis van het formele belastingrecht en heeft in dat kader inzicht in het systeem van het opleggen van aanslagen in het systeem van rechtsbescherming.
 5. De student heeft kennis gemaakt met enkele aspecten van het internationale en Europese belastingrecht.

Eindtermen vaardigheden

 1. De student kan uit een casus op het terrein van het belastingrecht de relevante fiscale vragen destilleren.
 2. De student kan met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscale vraagstuk te komen.
 3. De student kan gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
 4. De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van het belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader op Blackboard bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader op Blackboard bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen/schriftelijk tentamen met multiple choice.
Bij de publicatie van deze studiegids is de evaluatie van het (her)tentamen nog in volle gang.
Daarom zal de exacte toetsvorm van dit vak begin 2011(indien mogelijk eerder) op Blackboard bekend worden gemaakt.

Inleverprocedures
In week 2 moet groepsgewijs de uitwerkingen van de werkgroepopgaven op papier bij de docent worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Prof. Dr. mr. R.E.C.M. Niessen, Wegwijs in de fiscaliteit, Amersfoort SDU 2009 (vierde druk))

 • Een actuele belastingwetteneditie van Kluwer of SDU (2010 of 2011)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Kan worden gedownload via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. C.N.H. Lokerse

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden.

 • Bereikbaarheid: Na overleg met het secretariaat belastingrecht

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: c.n.h.lokerse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B211

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.