Studiegids

nl en

Stages CA-OS

Vak
2010-2011

Toelating

Alleen studenten CA-OS die hun propedeuse hebben afgerond, komen in aanmerking voor een stage.

Beschrijving

Een stage is een leerperiode waarin de student bij een organisatie een bepaalde, vooraf omschreven taak uitvoert. De stagetaak moet academisch van aard zijn, dat wil zeggen een beroep doen op de intellectuele vermogens en vakkennis van de student, en moet passen in de specialisatie of beroepsplannen van de student. De stage kan binnen het bachelor programma CA/OS worden gehonoreerd als keuzeonderdeel van 20 ECTS onder de naam ‘stage bij (naam organisatie)’, wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

De stage wordt in beginsel door de student zelf georganiseerd. Actuele stagevacatures die aan medewerkers van het Instituut CA-OS worden aangeboden, worden bekend gemaakt via het prikbord tegenover de kamers 3A23 en 3A25, en zijn op te vragen via de stagecoördinator. Ook worden de vacatures verspreid via de website van studievereniging Itiwana

De stage kan zowel in het binnenland als in het buitenland plaats vinden.

Onderwijsvorm / Toetsing

Om het studieonderdeel ‘stages’ te voltooien, moet een student de volgende onderdelen afronden:

 • Van te voren moet er een stageplan van 1 á 2 blz. worden ingediend bij de stagecoördinator. Dit plan moet voldoen aan de stagevereisten (zie hieronder) en de volgende elementen bevatten:

  1. naam van de organisatie, met toelichting over activiteiten van de organisatie,
  2. periode van de stage, waarbij vermeld wordt om hoeveel uur per week (fulltime/parttime) het gaat,
  3. vermelding van beschikbaarheid fysieke werkplek binnen de organisatie,
  4. naam van de stagebegeleider binnen de organisatie,
  5. stageopdracht: omschrijving met toelichting over het academische element in de vorm van een onderzoeksvoorstel,
  6. verband met de opleiding CA/OS: hoe is de stage relevant voor de ontwikkeling van een student CA/OS, en hoe levert de student CA/OS vanuit zijn/haar achtergrond een zinvolle bijdrage aan de organisatie.
 • Na aanmelding bij de stagecoördinator, brengt deze de student onder begeleiding van een docent met specifieke expertise over het stageonderwerp. Deze biedt inhoudelijke begeleiding bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel en de rapportage na afloop.

 • De stagecoördinator keurt het stageplan en bijhorend onderzoeksvoorstel goed na een positief oordeel van de inhoudelijke begeleider.

 • Na goedkeuring moet ook een exemplaar van het stageplan worden ingediend bij de studieadviseur.

 • Vóór aanvang van de stage (en in geval van een buitenlandse stage vóór vertrek uit Nederland) moet de student een vrijwaringverklaring invullen en ondertekenen. De vrijwaringverklaring is te verkrijgen bij de stagecoördinator Dr. Tessa Minter.

 • De student moet een stage voltooien binnen minimaal drie maanden bij een fulltime aanstelling (38-40 uur per week), of zes maanden bij een parttime aanstelling (18-20 uur per week).

 • Na afloop van de stage moet een stageverslag ter goedkeuring bij de stagecoördinator worden ingeleverd. De studiepunten worden toegekend na goedkeuring van het stageverslag (zie onderaan de vereisten van het stageverslag).

Stagevereisten

 • Een organisatie die bereid is je een stageplek te geven. Dit wil zeggen zowel een fysieke werkplek bij de organisatie als een concrete stageopdracht. Binnen deze organisatie moet er een formele stagebegeleider zijn, die verantwoordelijk is voor het verloop van de stage.

 • De stage moet verband houden met de opleiding CA/OS – de student moet er iets relevants van opsteken, en moet iets zinvols bijdragen aan de organisatie vanuit kennis en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de studie.

 • De stage moet een academisch element bevatten, opdat je tijdens je stageperiode je academische vaardigheden aanspreekt en verder ontwikkelt. Dit betekent dat minimaal 50% van de stage tijd wordt besteed aan het uitvoeren van een onderzoek dat relevant is voor de stageorganisatie. Dit kan een veldonderzoek, een literatuurstudie, een projectevaluatie of een organisatieanalyse zijn. De onderzoeksresultaten dienen als centraal onderdeel in het stageverslag opgenomen te worden.

 • De concreet overeengekomen taak moet vooraf door de stagecoördinator zijn goedgekeurd. Als de stagiair in teamverband met andere stagiairs aan een project werkt, moet dit van te voren worden gemeld. Het is ook aanbevolen om een stagecontract op te stellen met de stagebegeleider binnen de organisatie, waarin afspraken over taken, werktijden, eventuele stagevergoeding, enz. staan opgesteld.

 • De stage moet minimaal drie maanden fulltime duren. De stage mag ook parttime uitgevoerd worden, bijvoorbeeld zes maanden 20 uur per week. Een parttime stageverband is bij een stage in Nederland vaak wenselijk, omdat de stage dan met onderwijsverplichtingen gecombineerd kan worden. De stage mag zowel in het binnenland als in het buitenland plaatsvinden.

Stageverslag
De studiepunten worden toegekend na goedkeuring van het stageverslag. Dit verslag moet drie elementen bevatten:

 • een chronologisch verslag van alle ondernomen activiteiten (bijv. week per week), plus een reflectie op de stage zelf (ca. 5 blz. in totaal),

 • het academische element (bijv. een kopie van het onderzoeksrapport),

 • een ondertekende brief van de stagebegeleider waarin wordt verklaard dat de student zijn/haar taken naar voldoening heeft uitgevoerd.

Als de stagecoördinator of stagebegeleider het verslag heeft goedgekeurd, worden de studiepunten toegekend. (Er wordt geen cijfer toegekend maar een beschrijvende beoordeling: “voldoende” of “onvoldoende”.)

Financiën

Studenten die een stage in het buitenland willen doen, kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en fondsen. Voor informatie kunnen ze zich wenden tot de relevante pagina van de website Studeren in het Buitenland .

Blackboard

Er wordt voor dit studieonderdeel géén gebruik gemaakt van Blackboard. Actuele stagevacatures die aan medewerkers van het Instituut CA-OS worden aangeboden, worden bekend gemaakt via het prikbord tegenover de kamers 3A23 en 3A25, de website van Itiwana en zijn op te vragen via de stagecoördinator.

Contact

Stagecoördinator dr. Tessa Minter: 071 527 3816, kamer 3A34 (Pieter de la Courtgebouw)