Studiegids

nl en

Ondernemingsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen. Het wordt echter sterk afgeraden om zonder een voldoende voor het vak “Inleiding burgerlijk recht” deel te nemen aan het vak “Ondernemingsrecht”.

Beschrijving

Het vak Ondernemingsrecht bestaat uit de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht.
In het vennootschapsrecht zijn vooral de verschillende privaatrechtelijke rechtsvormen van ondernemingen van belang. De belangrijkste privaatrechtelijk rechtsvormen zijn de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. Daarnaast kan worden gedacht aan rechtsvormen als de personenvennootschap, de vereniging en de stichting. Voorts spelen in het vennootschapsrecht onderwerpen als medezeggenschap van werknemers en het effectenrecht een belangrijke rol. De recente ontwikkeling van het vennootschapsrecht wordt vooral beïnvloed door discussies over het begrip corporate governance en door de Europese eenwording. Wat betreft het laatste valt onder meer te wijzen op de implementatie in Nederland van de Europese Richtlijn over het openbaar overnamebod.
In het intellectueel eigendomsrecht zijn vooral het merkenrecht en octrooirecht (beide vallen onder het begrip industriële eigendom) en het auteursrecht van belang. Hierin komt tot uiting dat de samenleving zich heeft ontwikkeld tot een industriemaatschappij en een informatiemaatschappij. Daarnaast spelen onderwerpen als bescherming van geografische aanduidingen en ongeoorloofde mededinging een rol.
Tussen de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht bestaat een functionele samenhang. Het eerste onderdeel richt zich op de privaatrechtelijke organisatie van ondernemingen, het tweede onderdeel richt zich op de vraag hoe ondernemingen hun producten en productieprocessen langs privaatrechtelijke weg kunnen beschermen. Tussen beide bestaat ook een juridisch-maatschappelijke samenhang. Deze is een gevolg van de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven die op beide gebieden tot Europese en internationale initiatieven voor regelgeving leidt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Ondernemingsrecht heeft tot doel de bachelorstudent vertrouwd te maken met het geldende recht en de systematiek van de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht. De bachelorstudent moet de voor het vak Ondernemingsrecht relevante rechtsbronnen, waaronder de nationale en internationale wetgeving en rechtspraak, zelfstandig kunnen begrijpen en analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Het vak draagt ertoe bij dat de bachelorstudent in staat is het Ondernemingsrecht te plaatsen binnen de context van de vrije ondernemingsgewijze productie die wordt beïnvloed door globalisering en internationalisering. Het vak wil de bachelorstudent aanzetten tot kritische reflectie op de samenhang tussen het juridische kader en de maatschappelijke realiteit.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de tijdens het college te behandelen stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: Verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiding van de te bespreken casuïstiek en volgen van de actualiteit.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Ondernemingsrecht

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via “uSis”: https://usis.leidenuniv.nl

Contact

Instituut/afdeling

 • Insituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag van 9.00-13.00 uur. Vrijdag van 9.00-14.45 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.