Studiegids

nl en

Burgerlijk procesrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verschaffing van grondige kennis en van inzicht met betrekking tot de essentialia van het Nederlands en supranationaal burgerlijk procesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de student heeft grondige kennis van en inzicht in het burgerlijk procesrecht alsmede de systematiek ervan;

 • de student is in staat om juridische teksten op dit gebied, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren;

 • de student heeft vaardigheid ontwikkeld in het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van het burgerlijk procesrecht en het vermogen ontwikkeld zich te verplaatsen in de positie van de verschillende actoren in het burgerlijk proces; tevens heeft hij zijn mondelinge vaardigheden verbeterd door het presenteren van zijn oplossingen en het debatteren over (zijn) oplossingen in de werkgroepen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: elke week 1 hoorcollege à 2 uur gedurende vijf weken

 • Namen docenten: prof.mr. H.J. Snijders

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: elke week 1 werkgroep à 2 uur gedurende vijf weken

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Tijdens de werkgroepen worden ook opdrachten gemaakt die specifiek zien op de voorbereiding op het tentamen.
  Elke week dienen studenten de opgegeven casus grondig voor te bereiden en schriftelijk te maken; studenten mogen dit in subgroepen doen, maar dat is niet verplicht. Het werk moet individueel worden gemaakt.
  Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich nadrukkelijk tot het maken van alle weekcasus en het actief deelnemen aan de werkgroepen. Bij onvoldoende inzet tijdens de werkgroepen zal de docent aan de student vragen de schriftelijk voorbereide weekcasus in te leveren. Blijkt ook hieruit dat de student zich onvoldoende heeft ingezet, dan zal uitsluiting van verdere deelname aan de werkgroepen volgen.
  Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen; is een student eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: nvt

 • Aantal à 2 uur: nvt

 • Namen docenten: nvt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nvt

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, met open vragen

 • Mondelinge presentatie (telt niet mee voor het eindcijfer)

Inleverprocedures
Indien nodig zal dit door de docent worden aangegeven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Werkboek:

 • Werkboek Bachelorvak Burgerlijk procesrecht, te verkrijgen bij Onderwijsmaterialen.
  In het Werkboek is ook aangegeven welke jurisprudentie is voorgeschreven.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: m.d.r.m.dedeugd@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Neem altijd de wetboeken en de opgegeven jurisprudentie mee naar het hoorcollege.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.