Studiegids

nl en

Case study economische politiek

Vak
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • combinatiestudie recht en economie

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak heeft als doel om studenten zelfstandig (dat wil zeggen in kleine groepjes en onder intensieve begeleiding van de docent) toepassing van economische instrumenten op een bepaald terrein te laten analyseren. Centraal staat een actueel en/of maatschappelijk beleidsthema, dat per cursusjaar wordt vastgesteld.Groepjes studenten kiezen een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van verplichte literatuur. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door de docent en medestudenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Het vak is onderdeel van de Combinatiestudie Recht en Economie en van de minor Economie en Beleid en traint de student in het zelfstandig analyseren van sociaal-economische vraagstukken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft inzicht in een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op sociaal-economisch terrein.
 2. De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van sociaal-economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 3. De student heeft een zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk maatschappelijk vraagstuk op het terrein van de economische politieke

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal à 2 uur: voor dit seminar zijn 4 bijeenkomsten van 2 à 3 uur gereserveerd.

 • Naam docent: drs. A.P. Ros.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van door de docent aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten, en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten een paper over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van twee tot vier personen. De papers hebben een omvang van 3.000 tot 5.000 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Studenten geven (mondeling en schriftelijk) commentaar op het werk van andere groepjes. Ten slotte presenteren de studenten hun inzichten, waarna discussie over paper en presentatie volgt. Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke papers, (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen: de precieze weging in het eindcijfer wordt duidelijk aangeven in de richting van studenten (in het werkboek).

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docent; informatie terzake is opgenomen in het werkboek (te raadplegen via Blackboard).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving . De (basis)literatuur die nodig is zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite. Via die site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. A.P, Ros

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.55

 • Telefoon: 071 – 527 8877

 • E-mail: a.p.ros@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt dus geen beoordeling. Voor de Case study economische politiek is actieve deelname aan het seminar dus een vereiste. Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.