Studiegids

nl en

Inleiding burgerlijk recht

Vak
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid incl. combinatiestudies

 • criminologie

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak behandelt kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht, en geeft een elementair overzicht van het personen-, familie- en erfrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van basiskennis van het vermogensrecht en (kritisch) inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht;
 2. Het verkrijgen van overzicht en elementaire kennis van het overig burgerlijk recht (personen-, familie- en erfrecht);
 3. Het ontwikkelen van de vaardigheid, vraagstukken van vermogensrecht te analyseren en goed beargumenteerd op te lossen, dit mede aan de hand van (eenvoudige) casus en opdrachten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 10 weken 1 hoorcollege à 2 uur per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. A.G. Castermans, prof. mr. Jac. Hijma, mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het bij het vak behorende Werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 8 weken 1 werkgroep à 2 uur per week.

 • Namen docenten: Enige nog bekend te maken (hoofd)docenten Burgerlijk recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het Werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie en het maken van de in het Werkboek per week opgenomen casus en opdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 2 weken 1 responsiecollege à 2 uur per week.

 • Namen docenten: Enige nog nader bekend te maken (hoofd)docenten Burgerlijk recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het Werkboek aangegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen (responsie)casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, nieuwste druk;

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium vermogensrecht, nieuwste druk;

 • J.M.H. ter Haar en W.D. Kolkman, Personen- en familierecht & erfrecht in een notendop, nieuwste druk;

 • Jurisprudentie en aanvullende literatuur opgenomen in het Werkboek;

 • Meest recente (niet-becommentarieerde) tekst van het Burgerlijk Wetboek.

Werkboek:
Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht, jaarlijks nieuwe uitgave.

Reader:
Aanvullende literatuur is in het Werkboek opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. M.C.I.M. Duynstee

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C 2.10

 • Bereikbaarheid: Na afspraak met het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7401

 • E-mail: m.c.i.m.duynstee@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, Kamer C2.02

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7401

 • E-mail: m.c.demooij@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.