Studiegids

nl en

Europees recht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Internationaal en Europees Recht, dit geldt niet voor de studenten die ingeschreven staan voor de Minor Law and Public Administration.

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht (m.i.v. 2009-2010: Inleiding Internationaal en Europees Recht). Tijdens het eerstejaarsvak is ingegaan op de insitutionele structuur en het besluitvormingsproces van de Europese Unie. In dit vak zal de nadruk liggen op het materiële recht van de Europees Unie.

In vijf achtereenvolgende hoorcolleges zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
1. Het Verdrag van Lissabon: perspectieven en impact
2. De vier vrijheden
3. Europees Burgerschap, Derdelanders en Europees Strafrecht
4. Mededinging
5. Rechtsbescherming
De werkgroepen sluiten bij de hoorcolleges aan en werken de daarin behandelde stof nader uit, onder andere aan de hand van casusposities. Daarnaast zullen in de werkgroepen ook aanverwante onderwerpen aan bod komen, zoals gelijke behandeling.

Let op: De in het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Europees recht heeft allereerst tot doel om studenten vertrouwd te maken met een aantal kernbegrippen van het hedendaagse EU-recht. Daarmee krijgt ook de jurist die zich in de Master-fase niet verder zal verdiepen in het EU-recht, in elk geval de noodzakelijke basiskennis van het Europese recht mee. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de instellingen en de besluitvormingsprocedures (die zijn in het eerstejaarsvak al aan bod gekomen) maar op het materiële recht, zoals de interne markt en het mededingingsrecht. In de tweede plaats zal het vak aansluiting zoeken bij de actualiteit, zoals de implementatie van het Verdrag van Lissabon.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de kernbegrippen van het hedendaagse materiële EU-recht

 • kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van de EU

 • lezen, interpreteren en gebruiken van EU wetteksten en rechtspraak

 • het oplossen van casusposities op dit gebied

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. S. Van den Bogaert en Dr. J.J. Rijpma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J. J. Rijpma e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de werkgroepopdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en) *Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen

 • Studenten krijgen de mogelijkheid door middel van het maken van schriftelijke opdrachten vrijstelling te krijgen voor één onderdeel van het tentamen (25%).

Inleverprocedures
Opdrachten voor vrijstelling dienen via blackboard te worden ingeleverd. De precieze procedure zal worden vermeld in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (Boom Juridische Uitgevers, 4e druk, 2010)

 • Wetbundel (Kluwer Europocket 2010-2011, Vermande of Kluwer)

Werkboek:

 • Europees recht

Reader:

 • Europees Recht.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Jorrit Rijpma

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via eMail

 • Telefoon: 071-527 7761

 • E-mail: j.j.rijpma@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.19

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: f.p.oldenhof@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.