Studiegids

nl en

Optioneel: Bachelorproject najaar 2010

Vak
2010-2011

Het sluitstuk van de bachelor is een thesis van rond de 5.000 woorden (ongeveer 15 – 20 pagina’s). Van studenten wordt verwacht dat zij in dit werkstuk verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen, algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding wordt gebruikt om een empirisch probleem te belichten, een vraag over dat probleem te formuleren, en die vraag te beantwoorden. De gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van die vraag worden door de student zelf verzameld in een (beperkt) onderzoek. In dat onderzoek en in het verslag daarvan in het werkstuk, gebruiken studenten de kennis van methoden en technieken die in verschillende fasen van de bachelor is gedoceerd.
In het najaar van 2010 zal het onderwerp vallen binnen kader van het Nederlandse Vreemdelingenbeleid. Dit betekent niet dat pleidooien voor of tegen een bepaald soort beleid geschreven moeten worden, maar dat bestuurskundige aspecten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid in de scriptie behandeld moeten worden. Hierbij valt als voorbeelden onder andere te denken aan de diverse beleidsinstrumenten die door de overheid worden ingezet om het beleid uit te voeren; de rol van NGO’s bij (de uitvoering van) het vreemdelingenbeleid; de plaats en taak van uitvoerende (overheids-)diensten binnen het beleid; de positie van ambtenaren bij de uitvoering van het beleid; de invloed van de EU op het Nederlandse vreemdelingenbeleid; de historische ontwikkelingen binnen de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en de Nederlandse invloed op het Europese vreemdelingenbeleid.
Het project zal bestaan uit een serie colleges waarbij een inleiding wordt gegeven over de ontwikkeling van het Nederlandse vreemdelingenbeleid vanaf 1849 en waarbij aandacht wordt geschonken aan het doen van onderzoek en het schrijven van een BA-scriptie.
Studenten zullen regelmatig door middel van presentaties en discussies de medestudenten op de hoogte houden van hun vorderingen. Het BA-project wordt afgesloten met een Symposium waarop de studenten de essentie van hun BA-scriptie op een poster presenteren en een toelichting geven aan een jury die dit beoordeelt.

Coordinator:
drs. C. Nagtegaal MSc.

Onderwijsvormen:
Werkgroepen

Studiemateriaal:
Wordt nader bekend gemaakt.

Blackboard
Informatie over de bachelor thesis en de werkgroepen is te vinden op Blackboard.

Toetsing:
Beoordelingscriteria komen voort uit de volgende vereisten:
De thesis toont een gedegen analyse en duidelijk opgebouwd betoog. Er is een duidelijke relatie tussen theorie en vraag (probleemstelling). De bachelor thesis voldoet tevens aan academische eisen betreffende vorm: een volledige verantwoording van bronnen en onderzoeksgegevens en een consistent systeem van bronverwijzingen. Daarnaast dient de thesis te getuigen van aandacht voor de schrijfstijl.

Ingangseis/advies:
De aanmelding verloopt alléén via de studieadviseur Daniëlle Ladan. De aanmelding, alléén via email, dient uiterlijk vrijdag 27 augustus 2010 binnen te zijn. Na 30 augustus 2010 ontvangt de student bericht of deelname mogelijk is in verband met beperkte inschrijving van maximaal 20 studenten. De aanmelding gaat volgens het principe: wie het eerst komt….

Rooster:
Werkgroep
Dinsdag 7/9-19/10 van 9-11 uur in 1a-47 muv 7/9 dan in SA-37
LET OP; EXTRA BIJEENKOMST OP: DONDERDAG 9 SEPTEMBER VAN 9.00-11.00 UUR IN 5A29