Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Politicologie (Leiden)

Vak
2010-2011

De vrije keuzeruimte van 15 ECTS in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. De keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor, met uitzondering van onderwijseenheden uit de minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’.

I. Een studieverblijf in het buitenland (15 ECTS)
Deze dient te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat de student bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Toestemming voor een studieverblijf in het buitenland wordt pas verleend indien de student minimaal 40 ECTS van het twee­de studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak Methoden van Politicologisch Onderzoek en het verblijf past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. Nadere informatie kan worden verkregen bij het onderwijssecretariaat (kamer 5A57) en de coördinator internationale uitwisselingen, mw. dr. O. van Cranenburgh (kamer 5B17). Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Politicologie

II. Een stage (15 ECTS)
Deze dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien de student minimaal 40 ECTS van het tweede studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak Methoden van Politicologisch Onderzoek en indien de stage past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd. Gewoonlijk duurt een stage 12 weken of drie maanden, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onder­zoeksverslag. De student moet het initia­tief nemen om een stageplaats te vinden.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het departement en door een medewerker van de stageverle­nende organisatie. Om de stage goed te laten ver­lo­pen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de uni­versi­teit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur ver­krijgbaar. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaat­sen wor­den stu­diepunten toegekend.

Stageonderzoek en verslag
Elke stage wordt afgerond met een kort stage­-procesverslag (bestaande uit 2 à 5 pagina’s A4) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (ten minste 15 pagina’s A4). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het departement, nadat advies bij de medewerker van de stage­verlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onder­zoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld. Voor meer informatie kunt u zich wen­den tot de studieadviseur mw. drs. W.E. Bakema, kamer 5B03; telefoon 071 – 5273990.

III. Keuzevakken (15 ECTS)

Bij de keuze van Keuzevakken stelt de examencommissie de volgende voorwaarden:

  • 1. Voordat men de keuzevakken gaat volgen is schriftelijke toestemming nodig van de studieadviseur politicologie, mw. drs. W.E. Bakema, die optreedt namens de examencommissie.

  • 2. De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld door één, twee of maximaal drie keuzevakken met een totale studielast van (minimaal) 15 ECTS.

  • 3. Het keuzevak kan inleidend van aard zijn. Een keuzevak uit het propedeuse-aanbod van een universitaire opleiding is toegestaan.

  • 4. De vrije keuzeruimte kan ook bestaan uit afzonderlijke vakken uit een Minor met een totale waarde van 15 ECTS. Deze vakken worden afzonderlijk vermeld op de cijferlijst met de bijbehorende cijfers. De cijfers tellen mee bij de bepaling van het eindcijfer voor het bachelordiploma. Eventuele overige behaalde vakken van de Minor kunnen als extra vak worden vermeld. De cijfers voor deze extra vakken tellen niet mee bij de bepaling van het eindcijfer.

Er is vooraf goedkeuring nodig van de examencommissie voor de opname van minorvakken in de keuzeruimte. Goedkeuringsaanvragen worden behandeld door de studieadviseur, mw drs. W.E. Bakema.

  • 5. Leidse politicologievakken zijn als keuzevak uitgesloten, met uitzondering van de speciaal aangeboden keuzevakken The First World War (Prof. Dr. K. Koch, 5 ECTS) en Armed Forces and Society (Prof. Dr. J.S. van der Meulen, 5 ECTS). Voor de keuzevakken die andere opleidingen van de Universiteit Leiden aanbieden wordt verwezen naar de keuzevakkengids .

  • 6. De mogelijkheid bestaat om keuzevakken aan andere Nederlandse universiteiten en HBO-instellingen te volgen, mits deze niet in Leiden worden aangeboden.

  • 7. Studenten dienen zelf na te gaan of deelname open staat en dienen – na verkregen toestemming van de studieadviseur politicologie – zelf voor de inschrijving bij de betrokken opleiding te zorgen.