Studiegids

nl en

Geschiedenis van Rusland tot 1917

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking in Rusland niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische ontwikkeling van zulke fenomenen als de autocratie, de lijfeigenschap, de dienststaat en de revolutionaire intelligentsia te verklaren en hun invloed op de lotgevallen van de Russen te bepalen. Centraal staat hierbij de vraag: Past de politieke en sociale geschiedenis van Rusland in het kader van de algemene Europese geschiedenis? Of heeft zich ten oosten van de Weichsel en de Karpaten iets wezenlijk anders voltrokken dan in het Westen?

Leerdoelen

Het verkrijgen van:
1) een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot het einde van het ancien regime in de revolutie van 1917
2) inzicht in de belangrijkste sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze geschiedenis alsook van de geschiedkundige discussies daarover
3) vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische en interpretatieve context.

Rooster

Als onderdeel van het eerstejaarsprogramma van Ruslandkunde,
zie rooster
Als keuzevak van de Bachelor opleiding Geschiedenis,
zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Een midtermtoets en een schriftelijk tentamen met essayvragen, mede naar aanleiding van een bronfragment.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Walter G. Moss, A history of Russia. Volume I: to 1917 (2e ed. Londen 2002) ISBN 1-84331-023-6

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

E-mail: dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van de vroegste Russische geschiedenis tot aan de revolutie van 1917, en zullen verschillende interpretaties daarvan besproken worden aan de hand van het standaardwerk van • Walter G. Moss, A history of Russia. Volume I: to 1917 (2e ed. Londen 2002). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis nader toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Het college stuit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde essayvragen over handboek, collegestof en teksten.

De mogelijkheid bestaat om dit college uit te breiden met 5 ects tot een (keuze)vak van 10 ects middels een zelfstandig te maken werkstuk (van ca. 10 pagina’s) of een mondeling literatuurtentamen (over ca. 750 pagina’s).