Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de tien zogenaamde afstudeerrichtingen. Deze bestaan uit zes hoofdrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier specialisaties binnen die hoofdrichtingen (Amerikaanse Geschiedenis, Expansiegeschiedenis, Zeegeschiedenis en Migratiegeschiedenis).

Om in één van deze hoofdrichtingen dan wel specialisaties af te studeren moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 • één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS

 • één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS

 • één derdejaars seminar van 10 ECTS

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Daarnaast bevelen de meeste afstudeerrichtingen bepaalde vakken aan ter invulling van de verdiepings- en verbredingsruimte van het tweede studiejaar. Zie verder: Hoofdrichtingen en Specialisaties

Geschiedenis in deeltijd volgen? Zie BA Geschiedenis in deeltijd

Eerste Jaar

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier: propedeuse voltijd en deeltijd

Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich niet zelf aan te melden voor vakken. De groepsindeling en de aanmelding voor vakken en bijbehorende tentamens wordt door het onderwijssecretariaat gedaan. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator mevrouw drs. Els Munter.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 5
Propedeuse TC 1 (Themacollege 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 5

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis) 0
Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 0

Tweede semester

Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 5
Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 5
Propedeuse TC 2 (Themacollege 2) 10
Propedeuse HC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 5

Vaardighedenwerkcollege (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ec op):

Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 0
Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 0
Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één hoorcollege en één werkcollege per semester. Deze colleges hoeven niet binnen dezelfde hoofdrichting te vallen: het is mogelijk in het eerste semester een hoorcollege van hoofdrichting 1 te doen en een werkcollege van hoofdrichting 2 en in het tweede semester vice versa.
Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase door.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 1

 • Werkcollege 1

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

 • Hoorcollege 2

 • Werkcollege 2

 • Verdiepings- en verbredingsruimte

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken (10 ECTS)

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Historiografie en Geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges en Werkcolleges

(Kies voor elk semester één hoorcollege en één werkcollege):

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
De hellenistische wereld/de hellenistische stad 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

Dode Romeinen 10
De klassieke Spartaanse maatschappij 10
Het wereldbeeld in de Grieks-Romeinse Oudheid 10

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Stepperijken (c. 250 v Chr - ca 1750 n Chr) 5
Europese expansie en globalisering, 900-1500 5

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Parlement en Staten; De democratische traditie in de middeleeuwen. 10
Kloosters en samenleving in de Nederlanden tot 1600 10
Ridderschap in het herfsttij 10

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van het antisemitisme 5
Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5

Werkcolleges Sociale Geschiedenis

Agressie en geweld 10
Trammelant en de migrant: mythes, mantra’s en debatten over immigratie en integratie. 10
“Amerikaanse toestanden in Nederland" ? 10

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Werkcolleges Economische Geschiedenis

Vroegmoderne contacten: Steden, handelsnetwerken en globalisering, 1500-1751 10
Perpetuum mobile? Mobiliteit en transport in de 19e en 20e eeuw 10

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Piraten aan de horizon, kapers op de kust. Vier eeuwen zeeroofbestrijding 5
De Nederlandse Opstand – op zoek naar een nieuwe synthese 5
De Nederlandse natie in wording 1813-1913: de eerste eeuw van het koninkrijk 5

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De Reformatie in de Nederlanden 10
Herdenken als politieke actie. De omgang met het verleden in de Nederlandse politieke cultuur 10
Nieuws, propaganda en publieke opinie in de Republiek 10
Op de barricaden. Vakbonden en vakbondsstrijd van zeelieden 10
Drees en Wilhelmina en van Aletta Jacobs tot Pim Fortuyn: (auto)biografieën en politiek 10

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden 5
Staat en natie in de Europese geschiedenis 5
Imperia in Azië (1500-1800) 5
History of the Anglo-Celtic (British) Isles 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5
Clio en de macht; Politiek gebruik van het verleden in de 19de en 20ste eeuw 5

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

Godenzonen: heersers en heerserscultus in Europa en Azië (1300-1800) 10
Elites in de vroegmoderne wereld 10
Kinderen en sociale politiek in de laat-koloniale periode, 1880-1950. 10
Geschiedenis van de Sovjetunie 10
Machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied 10
The Dutch in South Asia: Cooperation or Conflict? 10
After the Civil War: reconstruction and the new South, 1865-1914 10
Vergelijkende koloniale geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 10
Een Koloniale Paradox? Mondige onderdanen en de opkomst van verenigingen en politieke partijen in de koloniale samenleving, 1850-1950 10
Republics in early modern Europe 10

Verdiepings- en Verbredingsruimte (20 ECTS)

De verdiepings- en verbredingsruimte (VVR; 20 ECTS) kan gevuld worden met vakken op niveau 200-300 te kiezen uit: een verdiepings- of verbredingsvak (5 of 10 ECTS); een Hoorcollege (5 of 10 ECTS); en/of een voor Geschiedenis relevant keuzevak (5 of 10 ECTS)

Let op: bij invulling van de VVR met vakken die niet in deze lijst of de lijst met BA-hoorcolleges voorkomen is toestemming nodig van de examencommissie, via Indienen Verzoekschrift in uSis

Zie hieronder de verdiepings-en verbredingsvakken:

Oral History (sem 1) 5
History and Economics of European Integration 5
Conflicts and Collective Violence in South Asia 5
Middeleeuwse paleografie 5
“I sat amidst the ruins”. Introductie tot de omgang met antieke bronnen 5
Oral History (sem 2) 5
Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven? 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 5
Oud Schrift 5
Statistiek voor Historici 5
From the Revolution of 1848 to World War I - the Era of Emperor Franz Joseph I. Texts and Contexts 5
Glückskonzeptionen in der österreichischen Literatur BA 10

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar kiest de student de BA-afstudeerrichting uit de hoofdrichting waar in het tweede jaar een hoorcollege en een werkcollege zijn afgerond. Daarin wordt een seminar gevolgd en het BA-eindwerkstuk geschreven. Daarnaast heeft de student 30 ECTS keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf en volgt hij nog een hoorcollege van 5 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Seminar

Kies één seminar in de hoofdrichting/specialisatie van je keuze:

Oude Geschiedenis

“Gedenk te sterven!” Dood en hiernamaals in de Griekse wereld 10
Christenvervolging en martelaarschap in de Romeinse wereld 10

Middeleeuwse Geschiedenis

Sleutels tot de zee: havensteden, infrastructuur en bereikbaarheid in de Nederlanden en Europa 1200-1600 10
Conflict en conflictbeheersing in de steden rond de Noordzee en Oostzee tot ca. 1600 10

Sociale Geschiedenis

Het zuiden van de Verenigde Staten na de Burgerrechtenbeweging 10
Aantrekkingskracht van de stad 10
Jongeren en criminaliteit 10

Economische Geschiedenis

De economische crisis in historisch perspectief 10
Dams & development: concrete constructions in context 10

Vaderlandse Geschiedenis

Waar waren wij bang voor? De geschiedenis van binnen- en buitenlandse (politieke) dreigingen van 1945 tot heden 10
Veiligheid op en vanuit zee. Maritiem optreden tijdens de Atjeh-oorlog 1873-1903 10
'Double agents': diplomaten, informanten, makelaars, ritselaars en bedriegers 10
Paria in de polder. De NSB in de politieke cultuur van het interbellum 10

Algemene Geschiedenis

Nieuws, propaganda en publieke opinie in vroegmodern Europa, 1500-1800 10
Van pelgrim tot tourist: de geschiedenis van Spanje als reisbestemming 10
America and Vietnam 10
Kennis en macht: Wetenschap in Nederlands-Indië, 1750-1850 10
Amerikaanse Ideeëngeschiedenis 5.0/10.0
Nationbuilding in Europe, 1815-1939 10
Slavery on the frontier: captives, raiders, and traders on the border between Europe and the Ottoman Empire 10
Van open naar gesloten land – de geschiedenis van Japan van 1550 tot 1650 10

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 ECTS). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Keuzeruimte

Keuzeruimte (Geschiedenis) 30

BA eindwerkstuk

BA eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

BA Geschiedenis
MA History
Research Master History

2011-2012

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis.
Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een Research MA History te gaan doen?

BA Geschiedenis

In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.

 • In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.

 • In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.

 • In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.

 • In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.

 • De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.

 • In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.

 • Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History

De MA History biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

 • In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.

 • Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.

 • De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.

 • Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.

 • In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

Research Master History

De ResMA-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de Research MA is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De Research MA biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.