Studiegids

nl en

De Nederlandse Opstand – op zoek naar een nieuwe synthese

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen, maar ik ga er van uit dat deelnemers propedeutische basiskennis van zestiende eeuwse Nederlanden hebben of bereid zijn zich die eigen te maken.

Beschrijving

Niemand had het van tevoren zo bedacht. Toch werden het de belangrijkste jaren in de Nederlandse Geschiedenis. Zonder de Opstand, immers, zou Nederland als staat er nooit gekomen zijn. De Nederlandse Opstand laat zich lezen als een spannend verhaal – met echte helden en echte schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Na vierhonderd jaar geschiedschrijving, zou je denken, is het ook een verhaal waarover niet veel nieuws meer te ontdekken is. Maar niets is minder waar. Nieuw onderzoek levert nog steeds allerlei verrassende inzichten. Vergelijkingen met andere burgeroorlogen in Europa werpen een ander licht op de Opstand. Het gaat dan om fundamentele kwesties. De Opstand, denken we nu, zou eigenlijk moeten worden gezien als een burgeroorlog. Maar als dat zo is moeten we meer aandacht besteden aan de mensen die zich er tegen verzetten. De Opstand, zo denken historici tegenwoordig, was ook een echte mediaoorlog. Maar wie maakte het nieuws? De internationale politiek had een beslissende invloed op wat er gebeurde. Maar wie maakte die politiek?

Het is 35 jaar geleden dat er voor het laatst een ‘synthetische’ studie verscheen over de Nederlandse Opstand. In het licht van alle nieuwe kennis en nieuwe vragen, lijkt het tijd om weer eens een poging te wagen. In dit college ontwikkelen we een eerste blauwdruk – wat weten we al wel, en wat nog niet? Hoe kunnen we nieuwe kennis en nieuwe vragen het beste integreren in een nieuw ‘grand narrative’ over de Opstand. En wat betekent dat voor het belang van de Opstand voor de Nederlandse en Europese geschiedenis? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit hoorcollege.

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis over de Nederlandse Opstand en het ontstaan van de Republiek.

  • Kennismaking met, en inzicht in, recente wetenschappelijke debatten over de Opstand.

  • Verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Studenten die de cursus tot 10 ECTS willen uitbreiden schrijven daarnaast een essay van 3500 woorden op basis van opgegeven literatuur.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om de powerpoints, aanvullende opdrachten en wellicht een deel van de verplichte literatuur te publiceren.

Literatuur

  • Graham Darby (ed.), The origins and development of the Dutch Revolt (2001)

  • Peter Arnade, Beggars, Iconoclasts and Civic Patriots. The political culture of the Dutch Revolt (2008)

  • Aanvullende literatuur wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Mw Prof.dr. J.S. Pollmann.