Studiegids

nl en

Elites in de vroegmoderne wereld

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Elites in de vroegmoderne wereld
Elke samenleving kent groepen die dichter bij het vuur zitten, die delen in de macht van heersers, of zelf een vorm van collectieve macht dragen. Soms zijn dat edelen, die zich op hun bijzondere afstamming beroepen en vaak een militair karakter cultiveren. Daarnaast staan groepen die een andere vaardigheid of bijzondere kennis hebben, zoals geleerden of geestelijken. Economisch succes genereert weer andere elites. Er bestaan markante verschillen tussen elites in verschillende Europese landen, en tussen elites in Europa en Azië.
Het college als geheel wil een vergelijkend perspectief bieden op elites er in Europa en Azië bestaan. Hoe werden ze gerecruteerd, wat waren hun functies, hoe vallen hun onderlinge verhoudingen te typeren? Hoe rechtvaardigden elites hun macht tegenover andere groepen in de samenleving? Met welke instituties probeerden zij hun posities te verankeren, of soms anderen buiten de deur te houden? En omgekeerd: hoe konden andere groepen doordringen tot de bovenlagen?
Studenten kunnen zich daarbij richten op bepaalde groepen (bijvoorbeeld: ambtsadel) of instituties (bijvoorbeeld: standenvergaderingen), maar ook een gebied en de specifieke vormen van elitevorming daar centraal stellen (bijvoorbeeld: Russische dienstadel; het examenstelsel in China; devshirme in het Osmaanse rijk).

Leerdoelen

Overzichtskennis van de verschillende vormen van elites in de vroegmoderne wereld;
Kennis van historiografische discussies over de rol van elites in Europa en daarbuiten;
Het vermogen deze door middel van vergelijkende analyse van literatuur en een beperkte hoeveelheid primaire bronnen te verdiepen
Schriftelijke en mondelinge rapportage over delen van de literatuur en over de eigen onderzoeksresultaten.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

  • werkcollege

  • zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • regelmatige opdrachten bij gezamenlijk te bestuderen teksten (15 %)

  • synopis en bibliografie voor het werkstuk (voorwaarde deelname tweede deel)

  • mondelinge presentatie (15 %)

  • werkstuk (70%)
    NB de precieze verhouding wordt bij aanvang van het college vastgesteld.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • William Doyle, Aristocracy: A Very Short Introduction (Oxford 2010).

  • Aanvullende titels en een collegeplank in de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Prof.dr. J.F.J. Duindam

Opmerkingen

Geen.