Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Sovjetunie

Vak
2011-2012

NB. Dit werkcollege zit vol.

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs de weg van opstand en geweld, noch door toedoen of druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek in de verhouding tussen staat en samenleving. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties binnen het sovjetsysteem tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

Leerdoelen

Het verkrijgen van:

  1. gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een overzichtswerk over de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw
  2. inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen van de sovjetgeschiedenis aan de hand van aanvullende essays en documenten
  3. vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp uit deze geschiedenis
  4. het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.

Rooster

Een groep overdag en een groep in de avond
Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Twee schriftelijk toetsen (midterm en eindterm) van elk vijf essayvragen.

  • Referaat, mondelinge presentatie plus hand-out.

  • Werkstuk van maximaal 5000 woorden.

  • Resultaten van toetsen en werkstuk worden gemiddeld.

Blackboard

Ondersteuning via blackboard.

Literatuur

  • John M. Thompson, A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century (Lexington en Toronto 1996) ISBN 0-669-28291-X en

  • Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

Het college bestaat uit een algemene discussie van de opeenvolgende periodes van de sovjetgeschiedenis en afzonderlijke presentaties over deelonderwerpen uit die geschiedenis. Tijdens het college zal gewerkt worden met het overzichtswerk van • John M. Thompson, A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century (Lexington en Toronto 1996), aangevuld met meer specifieke bronnen en geschiedkundige beschouwingen uit • Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003). Over deze collegestof worden twee schriftelijke toetsen afgenomen, respectievelijk na de zesde en de twaalfde week van het college. Tijdens de colleges presenteren de studenten referaten waarin de aanvullende teksten (van Suny) geplaatst worden in de context van het historisch overzicht (van Thompson). Daarnaast verrichten de deelnemende studenten een zelfstandig literatuuronderzoek over een deelonderwerp naar keuze, wat na afloop van het college zal resulteren in een werkstuk.

De deelnemers aan het college wordt verzocht voor de eerste bijeenkomst de ‘Introduction’ van het handboek (Thompson p. 1-17) alvast voor te bereiden.