Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij de precieze formulering van de onderzoeksvraag en de uitwerking van die vraag in een in korte tijd uit te voeren experimenteel onderzoek. Centraal zal staan de invloed van de moedertaal (T1) op de verwerving van een bepaald aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), waarbij prosodie een centrale rol speelt (woordklemtoon, zinsaccent, intonatie). Een mogelijke onderzoeksvraag is de volgende: hoe erg is foutgeplaatste klemtoon of accent voor de perceptie van het Nederlands als tweede taal?

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van het Nederlands als tweede taal;

  • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar Tweedetaalverwerving;

  • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (20%)

  • werkstuk (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en powerpointpresentaties van de colleges, en voor het uitwisselen van data.

Literatuur

Wordt aan het begin van het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Docente J. Caspers