Studiegids

nl en

Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In dit onderdeel van de studie komt de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan bod. Dit betreft de niet-Nederlandse geschiedenis van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw. Hoewel de nadruk zal liggen op de Europese ontwikkelingen, komt ook de wereldgeschiedenis in bredere zin aan de orde. Dit betreft vooral de geschiedenis van Azië in deze periode. In het werkcollege zal de nadruk liggen op de bestudering van het handboek en het leren stellen en beantwoorden van vragen.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van de geschiedenis van de Nieuwe Tijd, het kunnen formuleren en beantwoorden van vragen aan de hand van een wetenschappelijke tekst, en inzicht verkrijgen in enkele sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van de gemaakte opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in sommige gevallen kan volstaan worden met een vervangende opdracht.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de colleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Iedere week moet de student een aantal vragen beantwoorden met behulp van de opgegeven collegestof. De powerpointpresentaties van de hoorcolleges worden eveneens via Blackboard beschikbaar gemaakt. Bovendien zijn daar proeftentamens te vinden.

Literatuur

  • J.P. McKay e.a., A History of Western Society (since 1300) (Boston 2006), 10e druk, ISBN: 0618946071.

  • Sesamatlas bij de wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 1: Van prehistorie tot Franse Revolutie (Apeldoorn 1992).

  • Reader Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.
Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat)

Contact

Coördinator AGN: dr. R.P. Fagel