Studiegids

nl en

Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd. In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, van het midden van de negentiende eeuw tot het heden. Aan de hand van de historische bronnen en het handboek wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de werkcolleges worden de te lezen bronnen mede aan de hand van referaten geanalyseerd.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van de geschiedenis van de Contemporaine Tijd, het kunnen formuleren en beantwoorden van vragen aan de hand van een wetenschappelijke tekst en bronnen, en inzicht verkrijgen in de sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de colleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Iedere week moet de student een aantal vragen beantwoorden met behulp van de opgegeven collegestof. De powerpointpresentaties van de hoorcolleges worden eveneens via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Literatuur

  • J.P. McKay e.a., A History of Western Society (since 1300) (Boston 2006), 10e druk, ISBN: 0618946071.

  • Sesamatlas bij de Wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 2. Van Franse Revolutie tot heden (Apeldoorn, 1989).

  • Reader Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat).

Contact

Inhoudelijke informatie bij de coördinator AGC: mevr.dr. A.C.M. Tijsseling.