Studiegids

nl en

Stepperijken (c. 250 v Chr - ca 1750 n Chr)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Van diep in de klassieke oudheid tot ver in de achttiende eeuw is bij tijd en wijle een grote dreiging uitgegaan van nomadische volkeren uit Centraal-Azië op de sedentaire samenlevingen van China, India, het Midden-Oosten en Europa. Wat was hiervan de achtergrond? Tegen welke historische achtergronden en via welke mechanismen ontstonden soms heuse stepperijken. Welke typen zijn daarin te onderscheiden en in hoeverre vertoonden die kenmerken van early states? Wat verklaart de beperkte levensduur van de meeste stepperijken en welke invloed hebben ze gehad op staatsvormingsprocessen in de sedentaire wereld? Kortom, een college dat eerder een wereldhistorische dan een middeleeuws-historische scope zal hebben.

Leerdoelen

Kennis van de geschiedenis van de Centraal-Aziatische steppewereld in de twee millennia tussen ca. 250vC – 1750 nC, met de nadruk op contacten met aangrenzende sedentaire gebieden.
Inzicht in belangrijke structurele veranderingsprocessen in de wereldgeschiedenis, met inbegrip van de theorievorming daaromheen.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets halverwege semester (40% eindcijfer)

  • Schriftelijke eindtoets (60% eindcijfer)

Blackboard

Wordt ingezet voor communicatie, publicatie van deelcijfers en eventueel de verspreiding van cursusmateriaal.

Literatuur

  • Thomas J. Barfield, The perilous frontier. Nomadic empires and China, 221 BC to AD 1757 (Cambridge MA/Oxford 1989);

  • Carter Vaughn Findley, The Turks in world history (Oxford 2005); hiervan pp. 3-132.

  • Handig om aan te schaffen is verder: Rafis Abazov, The Palgrave concise historical atlas of Central Asia (New York/Houndmills 2008).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

Ook geschikt voor studenten van talen en culturen van Midden-Oosten, Centraal-Azië en China en voor geschiedenisstudenten die geïnteresseerd zijn in oudheid, vroegmoderne periode of global history