Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden

Vak
2011-2012

Let op: de eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 september.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Europa’s expansie over zee heeft niet alleen ingrijpende gevolgen gehad voor de niet-Westerse wereld en het proces van globalisering van handel, politiek en cultuur. De geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika is getekend door de immigratie van vele miljoenen Europeanen. In Afrika en Azië was maar nauwelijks sprake van Westerse volksplantingen, maar Europa oefende door middel van zijn koloniaal bestuur wel een grote invloed uit op de ontwikkelingen in de lokale samenlevingen. Nu Europa zich weer binnen zijn geografische grenzen heeft teruggetrokken en het dekolonisatieproces is afgerond, kan de betekenis van het historische fenomeen van de Europese expansie in zijn volle omvang worden vastgesteld. In dit hoorcollege zal worden getracht een antwoord te geven op onder meer de volgende vragen: Wat lag aan de vroege Europese expansie ten grondslag? Wat was het eigene aan de expansie onder de handelscompagnieën VOC, WIC en EIC? Waarin verschilde het 19e-eeuwse imperialisme met de vroegmoderne expansieperiode? Hoe zag het proces van modernisering er uit in de nieuwe koloniale staten? En het nationalisme? Waarom trokken de Europeanen na afloop van de Tweede Wereldoorlog zich zo ijlings terug uit hun overzeese gebiedsdelen? Wat was het effect daarvan op de naoorlogse ontwikkelingen?

Leerdoelen

De student verwerft een eerste kennis van de geschiedenis van de Europese expansie en de dekolonisatie.

Rooster

Dit inmiddels klassieke college wordt aangeboden door Studium Generale en voor CD opgenomen door Home Academy, maar is ook als regulier hoorcollege (en bijbehorende studiepunten) te volgen. De bijeenkomsten zijn ingeroosterd in blok 1 van het eerste semester en wel op dinsdagavond 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober van 19.00 u tot 22.00 u. in Lipsius/011. Voor reguliere studenten zal dr. J.J.L. Gommans op 11 oktober (dezelfde tijd, dezelfde plaats) een terugblik op de reeks en een vooruitblik op het tentamen verzorgen. Er zal zowel in de toetsweek (oktober) als in de tentamenweek aan het einde van het eerste semester gelegenheid zijn om tentamen af te leggen. Vervolgens volgt er dan nog één hertentamen. Voor meer informatie, zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijke toetsing.

Blackboard

Ja.

Literatuur

David Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why some are so rich and some so poor) (1998).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

Tijdens de colleges mogen geen vragen gesteld worden (i.v.m. opnames) maar dit is na afloop van elke sessie wel mogelijk.