Studiegids

nl en

Kloosters en samenleving in de Nederlanden tot 1600

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Aan het eind van de Middeleeuwen telde het gebied dat omspannen wordt door Nederland en België meer dan 1500 kloosters, waarvan minstens tweederde door vrouwen werden bevolkt. Het bijzondere van dit per definitie internationaal georiënteerde kloosterlandschap was dat het grotendeels tot stand kwam in een stedelijke context. Daarbij werd het na 1380 sterk beïnvloed door de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie. De variatie was echter groot. Zowel klassieke benedictijner abdijen en bedelordeconventen als volkrijke lekenzustergemeenschappen en kleinschalige ridderordehuizen maakten er deel van uit. Anders dan vaak gedacht leefden zij niet afzijdig van de wereld maar juist in functie ervan. Met hun gebeden en goede werken voorzagen zij in een sterke vraag naar heilsbemiddeling. Ze zijn daarom wel getypeerd als ‘assurantiebedrijven voor het hiernamaals’, wier groei en bloei mede afhankelijk was van de eisen die daaraan door het publiek werden gesteld; eisen die in de loop van de tijd konden veranderen. In dit college wordt geprobeerd de ontwikkeling van het kloosterwezen in een sociale context te plaatsen, met oog voor het eigen karakter van de religieuze conjunctuur.

Leerdoelen

  • Kennis van de geschiedenis van het middeleeuwse kloosterwezen in West-Europa.

  • Inzicht in de historiografie van de relatie tussen kloosters en maatschappij in de Nederlanden.

  • Basisvaardigheden zelfstandig onderzoek: zoeken en selecteren van relevante literatuur, verwerken van wetenschappelijke literatuur, formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van een probleemgericht werkstuk.

  • Het houden van een mondelinge presentatie (eventueel ondersteund met visuele middelen).

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Werkstuk (50%)

  • Referaat (25%)

  • Collegeparticipatie plus kleine opdrachten (25%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • R.W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages (Harmondsworth, diverse drukken, vanaf 1970), hfdstk. 6 en 7, pp. 214-358;

  • C.H. Lawrence, Medieval Monasticism: forms of religious life in Western Europe in the Middle Ages (Londen/New York, diverse drukken, vanaf 1984).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Prof.dr. J.A. Mol.