Studiegids

nl en

De Reformatie in de Nederlanden

Vak
2011-2012

Alva, de IJzeren Hertog wordt niét meer aangeboden. Dit werkcollege vervangt Alva.

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Nederlandse reformatiegeschiedenis wijkt in veel opzichten af van die van omliggende landen. Terwijl reformatorische ideeën in de Nederlanden al snel verspreiding vonden, kwam een institutioneel hervormingsproces pas betrekkelijk laat op gang. Daarnaast was er in de Lage Landen nauwelijks sprake van een territoriale Reformatie zoals die bijvoorbeeld in het Duitse Rijk plaatsvond. De gereformeerde kerk werd in de Republiek weliswaar tot publieke kerk verheven, maar alleen een relatief kleine minderheid van de inwoners van de Noordelijke gewesten was lidmaat daarvan. Hoewel de gereformeerden een bijzondere positie in de samenleving claimden, waren zij echter niet in staat de grote religieuze pluriformiteit in de Noordelijke Nederlanden ingrijpend te beperken.
In dit college zal de vraag centraal staan, hoe en waarom de Reformatie in de Nederlanden voet aan de grond kreeg. Daarbij zal niet alleen de opkomst van de uiteindelijk dominerende gereformeerde kerk behandeld worden, maar ook aandacht geschonken worden aan de groepen die daar buiten vielen, zoals doopsgezinden, katholieken en lutheranen. Hoewel in dit college vooral met actuele secundaire literatuur gewerkt zal worden, worden de studenten daarnaast voorbereid op het lezen en interpreteren van primair bronnenmateriaal, waaraan een aantal oefeningen zal worden besteed.

Leerdoelen

  • inzicht in de Nederlandse reformatiegeschiedenis – kennismaking met actuele discussies binnen het internationale reformatieonderzoek – verdieping van basisvaardigheden als werkstukken schrijven en mondelinge presentaties houden – beginnende oefening in het lezen en interpreteren van primaire bronnen

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • mondelinge participatie en presentatie (25%) – schriftelijk werkstuk (75%)

Blackboard

-

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: J.M. Müller, MPhil