Studiegids

nl en

Sleutels tot de zee: havensteden, infrastructuur en bereikbaarheid in de Nederlanden en Europa 1200-1600

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald en instaptoets (zie “Literatuur” hieronder)

Beschrijving

In verschillende Europese landen is een toenemende belangstelling te zien in middeleeuwse havensteden, in het bijzonder in de relatie tussen de haven en de stedelijke ruimte, infrastructuur en bereikbaarheid (connectivity Dit seminar richt zich op havensteden en hun infrastructuur in de Lage Landen in een comparatief en Europees perspectief. Een aantal thema’s op dit terrein worden belicht aan de hand van de volgende drie geografische niveaus:

 1. Haven en havengebied
 2. Havenstad
 3. Bereikbaarheid van de havenstad vanuit zee en vanuit het achterland
  De meeste van de snelgroeiende nederzettingen in de Lage Landen die stadsrecht kregen lagen aan bevaarbaar water. De toegankelijkheid van steden voor (zee)scheepvaart werd van essentieel belang geacht voor de stedelijke economie. Stadsbesturen waren soms tot grote investeringen bereid om deze toegankelijkheid in stand te houden of te verbeteren. In dit college wordt aan de hand van geschreven (o.a. stadsrekeningen), kartografische en ongeschreven bronnen (archeologie) onderzoek gedaan naar de betekenis van havens voor de stedelijke economie. Welke redenen waren er om op een bepaald moment in een bepaalde plaats al dan niet over te gaan tot aanleg of uitbreiding van het havenareaal? Waarom slaagden sommige havensteden erin uit te groeien tot internationale havens terwijl andere onder ogenschijnlijk gelijke omstandigheden slechts van regionale betekenis bleven? Hoe vond de politieke besluitvorming inzake havenontwikkeling plaats en tot welke conflicten met concurrerende steden, grondeigenaren en naburige bewoners gaf havenontwikkeling aanleiding?

Leerdoelen

Kennis van stadsgeschiedenis, van havengeschiedenis in het bijzonder.

 • Inzicht in de relaties tussen besluitvorming inzake infrastructurele projecten en economische ontwikkeling van havensteden in een vergelijkend Europees perspectief.

 • Het systematisch leren zoeken naar en bestuderen van relevante secundaire literatuur en primair bronnenmateriaal.

 • Het gecombineerd leren gebruiken van de resultaten van historisch, kartografisch en archeologisch onderzoek ten behoeve van een werkstuk waarin aan de hand van een betoog een probleemstelling wordt geformuleerd, uitgewerkt en beantwoord.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

 • Instaptoets

 • Werkstuk

 • Referaat

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Literatuur instaptoets eerste college Sleutels tot de zee

 • Catia Antunes en Louis Sicking, ‘Ports on the border of the state, 1200-1800: an introduction’, International Journal of Maritime History 19 nr.2 (2007) 273-286.

 • W. Blockmans, ‘Zeehavens als drijvende kracht van de stedelijke regio’s’, H. Brand, J. Benders, R. Nip éds., Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer, Hilversum, Verloren, 2011, 13-26.

 • C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1660 (Hilversum 2001) 9-64.

 • R.D. Masters, Fortune is a river. Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli’s magnificent dream to change the course of Florentine history (New York etc. 1998) 1-21.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. L.H.J. Sicking

Opmerkingen

Geen.