Studiegids

nl en

Nieuws, propaganda en publieke opinie in vroegmodern Europa, 1500-1800

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Onder invloed van de drukpers speelde de publieke opinie in toenemende mate een belangrijke rol in de vroegmoderne Europese politiek. In deze cursus staat de ontwikkeling die de verhouding tussen politiek en publieke opinie tussen 1500 en 1800 doormaakte centraal. Deze verhouding wordt onderzocht aan de hand van verschillende Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse teksten en contexten van de vroege reformatie in Duitsland tot de Franse Revolutie. De studenten maken daarbij kennis met een grote verscheidenheid aan orale, tekstuele en visuele bronnen waarin het politiek-religieuze debat in deze periode werd gevoerd, en leren deze binnen recente theoretische kaders te analyseren.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikt de student over kennis van:

a) de ontwikkeling van de openbaarheid in het vroegmoderne Europa
b) de verschillende vormen die propaganda in de vroegmoderne tijd kon aannemen
c) de bibliografieën en databases waar relevante bronnen kunnen worden gevonden
d) theorievorming op het gebied van publieke opinie

Bovendien is de student in staat om:

d) visuele en tekstuele bronnen in een specifieke discursieve context te analyseren
e) kritisch na te denken over de rol van (vroegmoderne) media in politiek-religieuze debatten
f) kritisch te reflecteren op secundaire literatuur en het werk van anderen
g) zelfstandig een onderzoek op te zetten, uit te voeren, en te presenteren

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de volgende onderdelen:

  • paper van ca. 5,000 woorden (weging: 70%)

  • mondelinge presentatie (20%)

  • actieve deelname en refereren (10%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Voorafgaand aan de cursus dient te worden bestudeerd:
Craig Calhoun (red.), Habermas and the Public Sphere (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1993), 1-42; 182-235. ISBN: 9780262531146,
Een ingangstoets over deze literatuur wordt tijdens de eerste bijeenkomst afgenomen.
Overige literatuur wordt tijdens de cursus bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure

Contact

Email: Drs H.J. Helmers