Studiegids

nl en

Veiligheid op en vanuit zee. Maritiem optreden tijdens de Atjeh-oorlog 1873-1903

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

De opening van het Suezkanaal in 1869 bekortte niet alleen de vaarreis tussen Europa en de Oost, maar verlegde bovendien de handelsroute van Straat Sunda naar Straat Malakka. Het opstandige Atjeh belemmerde echter de veilige doorvaart van (buitenlandse) handelsschepen. Om zijn internationale status als koloniale macht te beschermen, verklaarde Nederland het sultanaat de oorlog. De Atjehoorlog staat bekend als een van de meest bloedige en langdurigste koloniale oorlogen ooit. Over de inzet van maritieme middelen in deze strijd is nog weinig bekend. Toch deden tientallen (marine)schepen langdurig dienst in de blokkadevloot, voor vervoer van troepen of materieel en als basis voor amfibische landingen. In 1893 ging de blokkade over in een scheepvaartregeling, waardoor een vrije vaart onder beperkende voorwaarden mogelijk werd.
In dit researchseminar zal onderzoek gedaan worden in de rijkgeschakeerde archieven van Marine, Koloniën en Buitenlandse Zaken in het Nationaal Archief te Den Haag. Aan de deelnemers wordt gevraagd: 1) een essay te schrijven over de voorgeschreven literatuur; 2) de resultaten van het onderzoek mondeling toe te lichten; 3) een paper te schrijven over een deelonderwerp. Te denken valt aan een analyse van een amfibische landing, medische zorg, succes of falen van de blokkadevloot en de relaties met handelsondernemingen of buitenlandse spelers.

Leerdoelen

  • Het verwerven van inzicht in en kennis over de zeemacht in Nederlands-Indië in de context van de Nederlandse koloniale politiek in het laatste kwart van de negentiende eeuw.

  • Het uitvoeren van literatuur- en bronnenonderzoek.

  • Het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoeksresultaten.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

  • Schriftelijke toetsing literatuur: 10 %

  • Paper literatuur- en archiefonderzoek: 70%

  • Mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten: 20%

Blackboard

Powerpoints en overige informatie kunnen op Blackboard worden gepubliceerd.

Literatuur

Literatuur: Paul van ’t Veer, De Atjeh-oorlog (Amsterdam 1980, 3e dr.) ISBN 90 6287 945 4; M. Bossenbroek (ed.), Weerzien met Indië. Deel 35: De Atjehoorlog (Zwolle 1995) ISBN 90 400 0398 X
Nadere literatuur wordt tijdens het college of via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Mw Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Geen.