Studiegids

nl en

Geschiedenis van Japan tot 1868

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak behandelt de geschiedenis van de georganiseerde samenlevingen in de Japanse archipel van de prehistorie tot de tweede helft van de negentiende eeuw. Er zal voornamelijk gekeken worden naar de traditionele geschiedschrijving van de vorming van wat tegenwoordig aangeduid wordt als de ‘Japanse natie’. Met andere woorden, in dit vak wordt met opzet gefocust op algemeen geaccepteerde institutionele geschiedenis van Japan. Dit is deels omdat de meeste onderzoeksgebieden, zoals de Japanse literatuur, maatschappij, politiek, recht, kunst en economie, beïnvloed zijn door deze traditionele benadering van de Japanse geschiedenis. Een andere reden is dat er een algemene neiging bestaat om deze zienswijzen te integreren in de beschrijving van de wereldgeschiedenis. Daarom is het van belang dat studenten inzicht krijgen in deze manier van kijken naar de Japanse geschiedenis, maar ook leren een kritische houding aan te nemen ten aanzien van deze traditie.
Hoewel er in dit college gebruik gemaakt wordt van traditionele geschiedschrijving om ongeveer 1500 jaar Japanse geschiedenis te verwerken, wordt de studenten een inleiding gegeven in de vaardigheden die nodig zijn om zelf een kritische houding ten aanzien van dergelijke geschiedschrijving te ontwikkelen. Hiertoe worden voornamelijk vertalingen van brondocumenten geïntroduceerd, op basis waarvan studenten de traditionele geschiedschrijving kunnen beoordelen, onderschrijven of bekritiseren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Leerdoelen

Het doel van dit college is om de eerstejaars student een basiskennis te geven van de voornaamste ontwikkelingen in de geschiedenis van Japan, en de bijbehorende geschiedschrijving, tot aan de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze basiskennis omvat ook een begrip van de relatie tussen Japanse, Oost-Aziatische en wereldgeschiedenissen over deze periode. Het college heeft tevens tot doel de studenten een inleiding te geven in methoden om de spanning tussen bronnen en geschiedschrijving, die inherent is aan veel historisch onderzoek naar deze perioden, te verkennen en waar mogelijk weg te nemen. De studenten worden daarom gestimuleerd om oorspronkelijke historische bronnen (zij het in vertaling) te lezen en gebruiken.

Rooster

Donderdag 15:00-17:00

Toetsing
Mid-term test 35%
Eindtentamen 65%

Blackboard

ja :http://blackboard.leidenuniv.nl/ ### Literatuur

  1. Boot W.J., Keizers en Shōgun: Een geschiedenis van Japan tot 1868, Amsterdam: Amsterdam University Press / Salomé, 2009
    1. De Bary, Th. et. al., Sources of Japanese Tradition: From earliest times to 1600, Second Edition, Vol. 1, New York: Columbia University Press, 2001
    2. De Bary, Th. et. al., Sources of Japanese Tradition: 1600 to 1868, Second Edition, Vol. 2, Part 1, New York: Columbia University Press, 2001

Aanmelden

Inschrijving via uSis.
Voor meer informatie over inschrijving zie Links in de rechterkolom op de vorige pagina.

Contact
Dhr. Drs. D. P. Kok.