Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Culturele Antropologie: Identiteit en Verandering I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Tweede jaars focus sociologie of antropologie afgerond.

Beschrijving

‘Identiteit’ is een belangrijk maar moeilijk grijpbaar begrip in de moderne antropologie. In urbane en virtuele settings is het in hoge mate een kwestie van eigen keuzes en eigen creaties. Bij het construeren van een eigen identiteit kan uit verschillende bronnen geput worden. Uit het (nationale of lokale) verleden bijvoorbeeld, uit religieuze tradities, uit sociale groepsidentiteiten en (sub)culturen, of uit generatie-gerelateerde ervaringen. Zowel individuele als collectieve identiteiten worden steeds complexer, maar overlappen ook steeds meer. Dit college richt zich op processen van verandering in zowel persoonlijke als collectieve identiteitsconstructies in hedendaags Japan aan de hand van concrete voorbeelden (case-studies). Hoe zijn deze gerelateerd aan bijvoorbeeld leeftijd, technologische of sociale verandering, ideeën over moderniteit, zelfbevestiging en authenticiteit?

Leerdoelen

Aan de hand van de te lezen literatuur, films, hand-outs etc. wordt ingegaan op onderzoek naar de moderne Japanse samenleving: wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

Aan de orde komen onder meer: – Identiteit en authenticiteit in relatie tot de antropologische studie van Japan – Japan als centrum voor massacultuur – De betekenis van traditie en verandering

Door dit college is een aanzet tot het begrijpen van de cultuur van de moderne urbane samenleving in Japan en leerst studenten werken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de culturele antropologie. De student wordt bewust gemaakt van de implicaties van vooronderstellingen bij het begrijpen en bestuderen van een andere samenleving zoals Japan. Vaardigheden als kritisch lezen, academische discussie en academisch schrijven worden geoefend en getoetst.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

verplicht: Joy Hendry, “An introduction to social anthropology: Sharing our worlds” 2nd edition (!) 2008. Palgrave Macmillan.

verder: artikelen en hoofdstukken – worden aangegeven in syllabus.

Aanmelden

Aanmelden via “Usis”:

Contact

Dr. M.Winkel (m.winkel@hum.leidenuniv.nl)