Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Japanstudies

Vak
2011-2012

Voertaal

Nederlands/Engels

Koppeling aan een BA-3 focuscollege

Het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan een 2de semester BA3-focuscollege (focus 5b). Hierdoor is het eindwerkstuk ingebed binnen een regulier college, en kan de student kennis en vaardigheden die hij/zij tijdens het bewuste college verwerft onmiddellijk toepassen bij schrijven van het eindwerkstuk. Bovendien krijgt de student bij het college al gerichte begeleiding en feedback van de docent op zijn/haar eindwerkstuk.

ECTS

Wie een werkstuk schrijft als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie krijgt 5 EC voor het college, voor wie ook een BA-eindwerkstuk schrijft leveren college en eindwerkstuk samen 10 EC op. In het college wordt begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal.

Bepalingen

Voor het BA-eindwerkstuk gelden verder de volgende bepalingen.

Onderwerpskeuze

Omdat het BA-eindwerkstuk geschreven wordt binnen het kader van een focuscollege, zal het qua onderwerp op dat van het college aansluiten, of in ieder geval moeten aansluiten op de expertise van de docent van het focuscollege en in overleg met de docent gekozen moeten worden.

Omvang

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. De begeleider kan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.
Na aanvang van het BA3-focuscollege geeft de student aan of hij/zij (a) een werkstuk wil schrijven als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie, of (b) in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk.

Inlevertermijn

De uiterste inleverdatum van het BA-werkstuk is 31 mei 2011.

Herkansing

Wie op de uiterste inleverdatum een werkstuk heeft ingeleverd dat onvoldoende is, mag het werkstuk herschrijven en een nieuwe versie inleveren tot de laatste dag van de laatste toetsweek van het volgende semester, zonder echter nog aanspraak te kunnen maken op begeleiding (ook in onderwijsvrije periodes bestaat er geen aanspraak op begeleiding).

NB1: Wie op de uiterste inleverdatum niet iets heeft ingeleverd dat de docent beschouwt als een serieuze versie van een werkstuk, krijgt deze extra inleverkans niet.

NB2: Het gaat hier om een herkansing: voldoendes kunnen niet worden herkanst; de extra termijn mag dus niet worden gebruikt om een voldoende werkstuk te verbeteren.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Eindversie

De eindversie van het BA-eindwerkstuk wordt in drievoud ingeleverd: een exemplaar elk voor de begeleider en de tweede lezer en een exemplaar voor de bibliotheek van het Japanologisch Instituut.

Cijfer

Het cijfer voor het BA-eindwerkstuk wordt uitsluitend en alleen bepaald op basis van de kwaliteit van het werkstuk zelf; werk, zoals opdrachten, dat tijdens het college is gedaan, mag niet in het cijfer verdisconteerd worden.