Studiegids

nl en

Economie II

Vak
2011-2012

Doel en inhoud van de cursus Economie II:
In vervolg op Economie I, biedt deze cursus een verdieping van een aantal voor de bestuurskundige context het meest relevante gebieden van de economische theorie. Toegespitst op een diepere economische analyse van overheidsingrijpen, en de wisselwerking tussen overheid en markten in bredere zin, bouwt de stof overwegend voort op micro-economische theorie. Doel is hierbij om de student een welvaartstheoretisch perspectief te bieden, en haar/hem naast efficiency- tevens equity-overwegingen te laten hanteren bij toepassing van economische tools.

Na een korte behandeling van de belangrijkste theoretische aspecten van marktwerking en welvaartsanalyse, wordt de blik gericht op marktfalen (o.a. public goods, externalities en informatieproblemen) en de bijbehorende publieke oplossingen en overheidsinstrumenten. Na aandacht voor public choice en ‘overheidsfalen’ wordt afgesloten met tax analysis. Het fenomeen belasting wordt daarbij als beleidsinstrument, maar ook als al dan niet noodzakelijke economische verstoring onder de loep genomen.

Uiteraard zal vooral in de eerste weken worden teruggegrepen op reeds uit het eerste jaar bekende economische concepten, zij het ditmaal vanuit Engelstalige literatuur en in een hoger tempo. Het is aan te bevelen om voor de belangrijkste economische basisbegrippen de reeds gebruikte Nederlandstalige literatuur (en dan met name Eijgelshoven e.a., 2004, HS 2 & 9) te raadplegen naast de voor te bereiden hoofdstukken uit Public Finance (Rosen & Gayer, 2009)

Verplichte literatuur:
Rosen, Harvey, Ted Gayer, Public Finance, 9th edition (international), McGraw-Hill NY/Asia 2010, ISBN9780071267885

Aanbevolen additionele literatuur (niet verplicht):
Eijgelshoven, P.J., A. Nentjes, B.C.J. van Velthoven, L.J. van Gemerden, Markten & Overheid, Vierde druk, 2004, Stenfert Kroese Groningen, ISBN9020732854
Heyne, Paul, Peter Boettke, David Prychitko, The Economic Way of Thinking, 10th or later (11th, 12th) edition, 2002 (2009), ISBN0136039855
Woltjer, Geert, De economische manier van denken, Coutinho, 1997, (2e druk, 2002; 3e druk, 2007) ISBN9046900584

Organisatie onderwijs:
Voor de cursus Economie II wordt onderwijs aangeboden in de vorm van zeven hoorcolleges. Voor de effectiviteit van de colleges wordt de student verondersteld steeds de per week aangegeven literatuur te hebben voorbereid.

Docent:
IJ. Hoetjes

Tentamen:
Het tentamen zal bestaan uit:
100% Gesloten vragen in de vorm van juist/onjuist-stellingen, op basis van de in de colleges behandelde economische begrippen

Tijdens het laatste hoorcollege zullen enkele voorbeeldvragen besproken worden.

Rooster:
Woensdag 2/11-14/12
13-15 uur in SA-41

Tentamen:
Dinsdag 20 december van 17-20 uur in USC

Herkansing:
Woensdag 18/1/12 van 13-16 uur in USC
n.n.b.

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de docent van dit vak. Te bereiken via ij.hoetjes@hhs.nl.