Studiegids

nl en

Staats- en bestuursrecht

Vak
2011-2012

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor onderwerpen als: bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht (de bestuurlijk-instrumentele versus de rechtsbeschermingsoptiek), het eigen karakter van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurs (rechts-)handelen (onder andere beschikking, plan en pseudo-wetgeving), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Coordinator:
Mr. Dr. G. S. A. Dijkstra

Rooster dag: