Studiegids

nl en

Stage 2

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Stage 1 gevolgd hebben, ook het stageverslag moet ingeleverd zijn.

Eventueel, afhankelijk van de invulling van de stage, is aanvullende voorbereiding zoals een taalstudie of een relevante ondersteunende discipline nodig.

Beschrijving

Stage 2 kan regulier veldwerk zijn (veldwerk kan opgraven betreffen, prospectieonderzoek door middel van proefsleuven of door middel van boringen of een survey) of materiaalonderzoek, experimentele archeologie, een museumstage, erfgoedstage of etno-archeologisch veldwerk.

Je kunt deelnemen aan door de Faculteit der Archeologie georganiseerd veldwerk of onderzoek, of je kunt een externe partij aanschrijven. De duur van de stage is minimaal 33 werkdagen.

Leerdoelen

Stage

 • Zelfstandig leren veldwerk uit te voeren op een basaal niveau;

 • Verdieping van archeologische praktijkvaardigheden waarbij ook het werken in teamverband van belang is;

 • Ervaring opdoen in het (onder supervisie) methodisch en kritisch analyseren van gegevens als vondsten, sporen en ruimtelijke gegevens;

 • Bij niet veldwerkstages: leren zelfstandig in een laboratorium materiaal analyseren op basaal niveau.

 • (vooral) bij niet-veldwerkstages: leren in een team samen te werken aan gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Stageverslag

 • Archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten schrijven (deze vormen een integraal onderdeel van het stageverslag);

 • Een goed opgebouwd, helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toepast zijn;

 • Bij stages waar met een Programma van Eisen (PvE) of vergelijkbaar document gewerkt wordt dient dit niet alleen in het stageverslag gebruikt te zijn, maar dient de voorgeschreven wijze op een selectief aantal punten tevens op een constructief-kritische wijze beschouwd te zijn;

 • Beeldmateriaal zodanig hanteren en integreren in dagrapporten en (de bijlage van) het stageverslag dat hetgeen beschreven is verheldert en/of versterkt;

 • (vooral) bij niet-veldwerkstages: helder schriftelijk verslag kunnen leggen van kleinschalig, zelfstandig uitgevoerd onderzoek.

Stage en stageverslag

 • Kennis van het onderwerp van de stage, zoals vroege of late prehistorie, Nabije Oosten, Indiaans Amerika, Klassieke archeologie of Middeleeuwen;

 • Kennismaken met de organisatie van het archeologisch bestel in de praktijk;

 • Kennis van en inzicht in de specifiek archeologische methoden en technieken en weten onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • Inzicht in (en zo mogelijk) ervaring opdoen met onder supervisie een veldonderzoek voor te bereiden en uit te voeren, inclusief een adequate omgang met de organisatorische, juridische, logistieke, maatschappelijke en administratieve aspecten;

 • Inzicht in (en zo mogelijk) ervaring opdoen met onder supervisie methoden en technieken voor een archeologisch veldonderzoek (wijze van opgraven, monsternames ten behoeve van datering of specialistisch onderzoek) te selecteren en toe te passen.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch veldwerk of een onderzoeksproject.

Toetsvorm

De beoordeling van de stage vindt plaats op basis van een verslag en de beoordeling van de stagebegeleider.
Van elke stagedag dient een dagrapport in de bijlage van het stageverslag gevoegd te zijn.

Toetsvorm deadline

Het stageverslag moet op 15 augustus 2013 zijn ingeleverd.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Voor stages moet bovendien een stageovereenkomst getekend te worden. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de stageovereenkomst en de gang van zaken betreffende stages, het stagereglement op de stagepagina.
Enroll jezelf in de Blackboard module om op de hoogte te blijven van aangeboden stages.

Contact

Neem voor meer informatie over Stage 2 contact op met een van de stagecoördinatoren:
mw drs R.M.R. van Oosten
dr B.S. Düring
dr T.D. Stek
mw dr M. Françozo
dr M.L.P. Hoogland

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.