Studiegids

nl en

Recht

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Het verschaffen van kennis van en inzicht in het geldende staatsrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan. 2. Het verschaffen van kennis van en inzicht in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen. 3. Het aanleren van enkele professionele vaardigheden, zoals het gebruik van wetboeken.

Inhoud: Centraal in het vak staan de begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘overheidsbevoegdheid’ en ‘beleid’. Dat betekent dat aan de orde komt wat een staat eigenlijk is, hoe de overheidsorganen (onder meer regering en parlement) samengesteld zijn, welke bevoegdheden die overheidsorganen hebben, op welke manier er (door de volksvertegenwoordiging en door de rechter) controle wordt uitgeoefend op de uitoefening van die bevoegdheden en welke beginselen aan de verhouding tussen overheid en burger ten grondslag liggen (bijvoorbeeld respect voor de rechten van de mens).
Het Nederlandse staats- en bestuursrecht kan niet meer los gezien worden van bovennationale regelgeving en internationale juridische ontwikkelingen. Daarom biedt het vak tevens inzicht in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen.
Voorts worden enkele professionele vaardigheden ontwikkeld, zoals het gebruik van wetboeken.
N.B. U dient voorafgaand aan de hoorcolleges de via Blackboard per week voorgeschreven stof te hebben doorgenomen om deze (goed) te kunnen volgen. Dit geldt ook reeds voor het eerste hoorcollege.

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 387 pp.

Literatuur:

A.D. Belinfante & J.L. de Reede (bewerkt door L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange), Beginselen van het Nederlandse staatsrecht (17e druk; Deventer: Kluwer, 2012)

Reader beschikbaar via reader online.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Dinsdag 18 december, 9.00-11.00 uur, in USC

Hertentamen
Dinsdag15 januari 2013, 9.00-11.00 uur, in fsw 1A20

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Dinsdag 30 oktober t/m 11 december, 9.00-11.00 uur, SA41