Studiegids

nl en

Politicologie

Tijdens de studie Politicologie houdt u zich bezig met maatschappelijke vraagstukken en hun oplossing. U gaat na hoe problemen rondom bijvoorbeeld criminaliteit, gezondheidszorg, economie, milieu en multiculturaliteit op de politieke agenda komen. En u besteedt aandacht aan de mogelijke oplossing ervan. Welke individuen, groepen of organisaties krijgen hun zin en welke niet? Welke normen en belangen spelen een rol, en hoe werkt dat? Wie krijgt wat, wanneer en waarom?

Eerste jaar

Introductiebijeenkomst: zie binnenkort de aankondiging op de website van Politieke Wetenschap voor meer informatie hierover

Let op: Om in het 2e jaar te kunnen starten met de vakken Research Methods en Methoden van Dataverzameling dienen de vakken Statistiek I en Statistiek II met een voldoende te zijn afgerond.

Om in het 3e jaar naar het buitenland te kunnen gaan dient de propedeuse te zijn afgerond voordat de aanvraag hiertoe kan worden ingediend (1 december in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf), dient de student voor het verblijf buiten Europa een cijfergemiddelde van minimaal 6,8 te hebben en moet de student in januari in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf 30 EC hebben behaald van de tweedejaarsvakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie 5

Blok 4

Inl Pol Wet II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Tweede jaar

Vergeet niet om u tijdig in te schrijven voor de werkgroepen bij de cursussen. Inschrijving is verplicht. Zie ook tabblad uSis

Let op. Om in het 3e jaar te kunnen starten met het Bachelorproject moet u onder andere ten minste 40 ECTS uit het 2e jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Research Methods in Political Science en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Om in het 3e jaar naar het buitenland te kunnen gaan dient de propedeuse te zijn afgerond voordat de aanvraag hiertoe kan worden ingediend (1 december in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf), dient de student voor het verblijf buiten Europa een cijfergemiddelde van minimaal 6,8 te hebben en moet de student in januari in het jaar voorafgaand aan het buitenlandverblijf 30 EC hebben behaald van de tweedejaarsvakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Research Methods in Political Science 5

Blok 2

Politieke Filosofie 10
Politics of the EU 5

Blok 3

Politieke Psychologie 10
Politiek en Media 5

Blok 4

Rationele-keuze theorie 10
Methoden van Dataverzameling 5

Derde Jaar

In het derde jaar volgt u max. drie vervolgcursussen, een Bachelorproject, keuzevak(ken)

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers, dus wees er op tijd bij! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. De inschrijving start op woensdag 15 augustus om 10.00 uur.

Let op. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd. Zie hiervoor ook bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Vrije Keuzeruimte Politicologie (Leiden) 15
Politieke Participatie en Verkiezingen (Nederland) 10
Internationale Organisaties en Regimes 10
Democratietheorie 10
Public Opinion and the Media 10

Blok 2

Moderne Politieke Theorie 10
Politiek Leiderschap 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10
Internationale Politiek: Theorien en Benaderingen 10

Blok 3

Nationalism 10
Analyse van politiek-filosofische teksten 10
Democratie in Stad en Dorp 10
Politieke Partijen en Representatie 10
Bachelor Project Deel 1 5

Blok 4

Bachelor Project Deel 2 10
Party Systems in New Democracies 10

uSis

uSis: Inschrijving werkgroepen, aan/afmelding tentamens, inschrijving vervolgcursussen

De link naar uSis vindt u in de rechter kolom op deze pagina. Onder deze link vindt u nog twee links voor hulp bij inschrijving. Via uSis kunt u zich onder andere inschrijven en bekijken in welke werkgroep u bent ingedeeld. Mocht u er niet uitkomen dan is er een helpdesk beschikbaar die u verder kan begeleiden. U vindt hen op de eerste etage links naast de servicedesk. De helpdesk is geopend op maandag en donderdag van 13-15 uur. Contactgegevens vindt u onderaan de link naar uSis.

Neem bij problemen met het aan– of afmelden via uSis, binnen de gestelde inschrijftermijn contact op met de helpdesk. Indien men u daar onverhoopt niet verder kan helpen, neem dan zo spoedig mogelijk per email (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl), contact op met het onderwijsbureau van Politieke Wetenschap.

Eerstejaarswerkgroepen

De inschrijving voor eerstejaarswerkgroepen (Nationale Politiek I, Politiek en Politieke Wetenschap en Internationale Politiek I) in het 1e semester, 1e blok, verloopt via uSis en wordt door het onderwijssecretariaat gecoördineerd. Nieuwe studenten schrijven zichzelf hiervoor dus niet in. De recidivisten worden ook in het eerste blok door het onderwijssecretariaat ingedeeld, er wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tweedejaarswerkgroepen

Inschrijven voor de werkgroepen van blok 1 Comparative Analysis of Political Systems en Research Methods kan vanaf woensdag 15 augustus vanaf 10 uur tot dinsdag 4 september. Werkgroepen die in latere blokken worden aangeboden zullen 3 weken voor aanvang van het werkgroeponderwijs open worden gezet en 1 week voor aanvang worden gesloten.

Aan- en afmelden voor tentamens eerste en tweede jaar

Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat u zich tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot maximaal 10 dagen voor de tentamendatum via uSis. Indien u zich niet houdt aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij deelname aan het tentamen niet garanderen. Als u na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen, dan kunt u zich nog tot tien dagen voor het tentamen afmelden via uSis. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen naar de onderwijsadministratie van het Instituut voor Politieke Wetenschap (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl) met daarin de reden van afmelding, uw naam, studentnummer en het tentamen waarvoor u zich wenst af te melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Het is aan te raden om naar het tentamen een uitdraai van uw inschrijving mee te nemen, want als u niet op de kandidatenlijst staat, dan kunt u niet deelnemen aan het tentamen.

Derdejaarsvervolgcursussen

Aan het begin van het jaar vanaf woensdag 15 augustus vanaf 10 uur tot dinsdag 4 september schrijft u zich via uSis in voor het hele jaar, voor maximaal drie vervolgcursussen.

Blackboard

Cursusspecifieke informatie vindt u niet alleen in deze e-gids, maar vooral ook op Blackboard (BB); zie hiervoor de link aan de rechterzijde van deze pagina. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in Blackboard (BB) met de u toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij elke cursus die u gaat volgen.

Een cursus kunt u in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’, door rechtstreeks de naam van de cursus of de cursuscode uit deze e-gids in te typen. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Via een klik op dit dubbele pijltje kunt u zich aanmelden, ‘enrollen’, voor de cursus.

Indien u problemen ondervindt bij het inloggen in Blackboard en/of bij het aanmelden bij een of meerdere cursussen, dan kunt u hulp inroepen van de studentenhelpdesk op de eerste etage van het Pieter de la Court gebouw (FSW gebouw).

Ephorus

Ter voorkoming van plagiaat dient al het schriftelijk werk dat u voor een cursus produceert in ieder geval ook ingeleverd te worden via Ephorus. Ephorus is een Blackboard (BB) module, waarvoor u zich ook apart dient aan te melden. De link naar Blackboard vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. U kunt inloggen met de u toegezonden inloggegevens (studentnummer, voorafgegaan door de letter “s”, plus wachtwoord).

Via het tweede tabblad van BB kunt u rechtstreeks zoeken naar de cursus ‘Ephorus’. Aan de rechterzijde van dit woord staat een dubbel pijltje. Via een klik op dit pijltje kunt u zich aanmelden, ‘enrollen’, voor Ephorus. Vanaf daar kunt u de aanwijzingen volgen.

Repositorium

Leids Repositorium

Na afronding van uw Bachelorproject meldt u uw goedgekeurde bachelorscriptie in pdf formaat aan voor plaatsing in het Leids bachelor scriptierepositorium. Het onderwijssecretariaat ontvangt van deze aanmelding automatisch een e-mail. Na ontvangst van deze e-mail wordt gecontroleerd of het volledig ingevulde en ondertekende scriptieformulier (met de gemotiveerde beoordeling, en de plagiaat- en embargoverklaring) in uw dossier aanwezig is. Als dat zo is, dan volgt definitieve plaatsing in het Leids scriptierepositorium. Uitsluitend goedgekeurde bachelorscripties komen in aanmerking voor opname in het repositorium.

Meer info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

De eerste twee jaar van de opleiding volgt u de verplichte hoofd-en steunvakken.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie volgt u:

  • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

  • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

  • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.