Studiegids

nl en

Norm en taal

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

In de maatschappij bestaat veel aandacht voor taalkwesties: veel mensen hebben ideeën over goed en fout taalgebruik, ergeren zich aan spelfouten, en ook aan nieuwe woorden of in hun ogen betreurenswaardige veranderingen als het gebruik van hun als onderwerp. Waar komen al die oordelen vandaan? Taalverandering is geen taalverloedering; dat is evident voor taalkundigen, maar niet voor taalgebruikers. Zeer verhelderend kan het daarbij zijn, taal op te vatten als een stelsel van normen, met communicatie als hoogste taalnorm. En een taalverandering te zien als een taalnormverandering. Zijn ook de taaladviezen aan verandering onderhevig? De algemene vragen komen in deze werkgroep aan de orde door de bespreking van een aantal actuele taalkwesties, op drie verschillende niveaus: dat van klank/uitspraak & spelling, dat van semantiek & syntaxis, en dat van tekstgehelen.

Leerdoelen

Studenten moeten in staat zijn een beredeneerd standpunt in te nemen in allerlei actuele taalkwesties en taalergernissen.
Studenten maken kennis met het onderscheid tussen aangeboren of in elk geval natuurlijk verworven normen en normen zoals die worden aangeleerd door instructie. Studenten krijgen via de werkcolleges de mogelijkheid over de stof met elkaar en de docent te discussiëren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Op het werkcollege kunnen 10 punten worden behaald door het houden van een kleine presentatie die als voldoende wordt beoordeeld. Wie meer dan twee keer verzuimt, kan niet meer deelnemen. Eventueel reeds behaalde punten komen dan te vervallen.
De 10 punten tellen mee voor het tentamen in juni en voor de herkansing, daarna vervallen ze. Op het afsluitende schriftelijk tentamen met open vragen kunnen 90 punten worden behaald.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Er hoort geen handboek bij dit college. De collegestof bestaat uit artikelen die waar mogelijk beschikbaar worden gesteld via BlackBoard; andere stof ligt ter inzage in een map op de balie van de vakgroepsbibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. R. Boogaart en Dr. A. van Santen.