Studiegids

nl en

Editiewetenschap

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college staan methode en praktijk van de editiewetenschap centraal en wordt gereflecteerd op de geschiedenis van het editeren (bij dit laatste wordt tevens de relatie met de vakgeschiedenis aangegeven). Studenten maken kennis met een aantal editoriale basisbegrippen, en krijgen oog voor de problemen en keuzen waarvoor een editeur zich gesteld ziet. Uitgangspunt vormt de Nederlandse letterkunde, van middeleeuwen tot heden. Parallel aan het werkcollege vinden om de andere week praktijkcolleges plaats waarin met de bronnen op tafel ervaring met (aspecten van) editeren wordt opgedaan. Studenten kunnen hier hun persoonlijke voorkeur volgen door te kiezen voor een bepaald tijdvak: Middeleeuwen (handschriften, middeleeuws schrift), Vroegmoderne Tijd (vroege drukken, zeventiende-eeuws schrift), Negentiende en Twintigste eeuw (diverse brontypen). Bij het college hoort een excursie naar het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag.

Leerdoelen

  • Kennis: Studenten doen kennis op over uiteenlopende aspecten van de editiewetenschap. De besproken thema’s worden geconcretiseerd aan de hand van casuïstiek ontleend aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis, zodat de kennis op dit terrein wordt uitgebouwd. Waar dienstig wordt verwezen naar internationale voorbeelden en/of editiepraktijken.

  • Inzicht: Achter een uitgave van een literaire tekst gaat een bronnensituatie schuil die van tekst tot tekst verschilt maar die per tijdvak deels verwante trekken vertoont. De editeur bepaalt de doelgroep van zijn uitgave en wat de lezer precies onder ogen krijgt. In het college wordt gereflecteerd op de vraag hoe een tekstediteur tot een afweging komt.

  • Vaardigheden: Studenten oefenen de omgang met materiële bronnen. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege, zelfstandige literatuurstudie en een excursie naar het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag).

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%) en opdracht editietraining (20%). De opdracht kan niet worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing van het schriftelijk tentamen nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling.

Literatuur

  • Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. 2e, herz. oplaag. Den Haag 1997. Dit boek is digitaal beschikbaar

  • Nader op te geven artikelen, met name over de (middeleeuwse) handschriftenperiode.
    Aan het begin van het college wordt een literatuurlijst op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof.dr. Wim van Anrooij, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A) – w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl – 071-5272121