Studiegids

nl en

Theorie en praktijk van het debat

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Debatten heb je in zeer verschillende verschijningsvormen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van het zeer vrije debat over de beste voetbalclub van Nederland in een willekeurige sportkantine tot het zeer geleide en gereglementeerde, maar soms ook emotionele, debat in de Tweede Kamer, zoals dat over de positie van de islam in Nederland.
Hoe vrij een debatvorm ook kan zijn, over het algemeen wordt aangenomen dat debaters zich aan een aantal – soms impliciete maar vaak ook expliciete – regels moeten houden. Die regels hebben bijvoorbeeld betrekking op hoe de debatbeurten worden gewisseld, welke soorten argumentatie naar voren kunnen of moeten worden gebracht en welke retorische middelen kunnen of moeten worden ingezet. Per debatvorm (bijvoorbeeld: het beleidsdebat, het academisch debat, enzovoort) kunnen die regels verschillen.
In deze cursus bespreken we de verschillende debatvormen en hun regels. We besteden aandacht aan zowel de historische wortels van de regels die ervoor gelden als de theoretische rechtvaardiging daarvan. We gaan ook in op de maatschappelijke waarde van debatteren. We brengen het in praktijk met debatteeropdrachten.

Leerdoelen

  • Het verwerven van theoretische kennis over de aard van debatten en de rol van argumentatie en retorica daarin.

  • Het verwerven van inzicht in de maatschappelijke betekenis van debatten.

  • Het vergroten van de eigen mondelinge debatvaardigheid in uiteenlopende debatvormen op basis van een intensieve inhoudelijke voorbereiding.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van een tentamen (60%), een analyseopdracht (30%) en actieve deelname aan de collegereeks (10%). Voor het tentamen en de analyseopdracht mag niet lager dan een 5 worden gehaald. Tijdens de collegereeks moeten twee debatopdrachten zijn gedaan; deze worden niet apart becijferd, maar wegen mee bij het onderdeel ‘actieve deelname aan de collegereeks’.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Freeley, A.J. & D.L.Steinberg (2008). Argumentation and Debate. Critical thinking for reasoned decision making. Australia etc.: Wadsworth Cengage Learning.

Plus artikelen die op het college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

drs. M. van Leeuwen