Studiegids

nl en

Bachelor Project Deel 1

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd theoretisch of conceptueel kader. 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek

Inhoud: In het Bachelorproject werken studenten aan de voorbereiding en uitvoering van een Bachelorscriptie. De Bachelorscriptie is een individueel werkstuk van ongeveer 20 pagina’s (8.000 woorden) gebaseerd op literatuuronderzoek, dan wel een beperkt eigen empirisch onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op een van de deelterreinen van de Politieke Wetenschappen, binnen een van te voren door de deelnemende docenten ingekaderd onderzoeksplan. Binnen het kader van de door de docenten opgestelde bredere onderzoeksvraag formuleert iedere student een eigen onderzoeksvraag die nader is gepreciseerd en geoperationaliseerd. Vervolgens vindt literatuurstudie plaats, worden onderzoeksgegevens verzameld en geanalyseerd, en wordt een volwaardig onderzoeksverslag geschreven.

In het eerste deel (blok 3) wordt er een aantal introducerende colleges gegeven over het verrichten van onderzoek, de algemene opzet, werkwijze en het doel van het BA project. Tevens verzorgen de deelnemende docenten een inleiding over de verschillende deelprojecten en wordt de keuze voor een deelproject gemaakt (hierbij geldt een maximumaantal deelnemers per deelgroep – ingeval van overinschrijving wordt geloot). Tijdens vijf werkgroepbijeenkomsten wordt een voorbereidende literatuurstudie gedaan die uitmondt in een literatuur review en een onderzoeksoriëntatie. In het tweede deel (blok 4) wordt het onderzoek uitgevoerd en de Bachelorscriptie geschreven.

Onderwijsvormen

Eerste deel: hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie
Tweede deel: projectbijeenkomsten en zelfstudie

Studiematerialen

Verschuren, Piet en Hans Doorewaard (2007) Het ontwerpen van een onderzoek (4e druk). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

De syllabus voor deze cursus wordt in de eerste helft van januari op blackboard geplaatst. Van studenten wordt verwacht dat zij deze voorafgaande aan de eerste bijeenkomst hebben doorgenomen. Wanneer een deelproject is gekozen, ontvangen de studenten de lijst van in het derde blok te bestuderen literatuur.

Toetsing

Deel 1: Het schrijven van een kritisch (en voldoende) literatuur review en onderzoeksoriëntatie
Deel 2: Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau
Voor het bachelorproject geldt een aanwezigheidseis. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste plenaire bijeenkomst (de zgn. Bachelorprojectdag): afwezigheid bij die bijeenkomst leidt automatisch tot uitsluiting van het project.

Rooster:

Hoorcollege
donderdag 7 februari, 9.00-13.00 uur, SA41
donderdag 14 februari, 9.00-13.00 uur, C131 KOG

Bibliotheekinstructie
Groep A: maandag 4 maart 13.00-15.00 uur, zaal 1A30
Groep B: dinsdag 5 maart 9.00-11.00 uur, zaal 1A30
Groep C: maandag 4 maart 9.00-11.00 uur, zaal 1A32
Groep D: dinsdag 5 maart 13.00-15.00 uur, zaal 1A32
Groep E: dinsdag 5 maart 17.00-19.00 uur, zaal 1A26
Groep F: donderdag 7 maart, 15.00-17.00 uur, zaal 2B04

Bachelorproject deelgroep 1: donderdag 21 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 1A11
Bachelorproject deelgroep 2: donderdag 21 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 1A37
Bachelorproject deelgroep 3: donderdag 21 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 5A37
Bachelorproject deelgroep 4: woensdag 20 februari t/m 20 maart, 13.00-15.00 uur, SA29 (13 maart, geen college, in plaats daarvan 18 maart, 13.00-15.00 uur, SA29)
Bachelorproject deelgroep 5: woensdag 20 februari t/m 20 maart, 15.00-17.00 uur, SA23, (behalve 20 februari, 5A41, 13 maart, geen college, in plaats daarvan 18 maart, 9.00-11.00 uur, SA29)
Bachelorproject deelgroep 6: donderdag 21 februari t/m 21 maart, 17.00-19.00 uur, 1A33

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Research Methods en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.