Studiegids

nl en

Oriëntatiemodule: Globalisering

Vak
2012-2013

LET OP: Beschrijving, leerdoelen, onderwijsvormen en toetsing gewijzigd en college opzet toegevoegd op 4 maart 2013.

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docent ook andere studenten toegelaten.

Beschrijving

Deze cursus introduceert studenten in het kleinschalige onderzoek van de culturele en sociale relaties die mede worden bepaald door de perceptie en ervaring van verhoudingen op een “globale” schaal. Globalisering is niet iets van de laatste tientallen jaren, maar is sinds de jaren zeventig wel in een stroomversnellling gekomen, en heeft geleid tot het besef dat er geen plekken op aarde zijn die door globaliseringsprocessen worden ontzien. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar globalisering behelst een empirische benadering van de realiteit en ideologie van globalisering en een kritische houding ten opzicht van alledaagse opvattingen over de onvermijdelijkheid, alomtegenwoordigheid en homogeniteit van een geglobaliseerde wereld.

Leerdoelen

Succesvolle afronding van de cursus houdt in dat de student in staat is om:

 • uit te leggen hoe en waarom de categorieën “globaal” en “lokaal” geen betekenis hebben zonder elkaar en zowel empirisch als theoretisch niet los van elkaar kunnen worden gezien;

 • met voorbeelden te illustreren dat “globalisering” niet één ding is maar een samenkomst van factoren en processen die niet overal hetzelfde pakket vormen;

 • met voorbeelden te illustreren dat “globalisering” niet alleen “flow” is maar ook “closure,” zowel beweging als barrière, en vaak zelfs allebei tegelijk

 • een kritische evaluatie (zowel mondeling als schriftelijk) te geven van recent etnografische werk over globalisering, met aandacht voor de gebruikte methodiek, kwaliteit van de analyse van de gerapporteerde data, en relatie tot eerdere literatuur

College opzet

De cursus gaat uit van intensief lezen en verwerken van de stof via wekelijkse opdrachten, korte presentaties door kleine groepjes studenten en klassikale discussies. Studenten worden geacht actief te participeren in de discussies en worden daarop ook beoordeeld.
De opdrachten hebben tot doel je te helpen bij het je eigen maken van de stof door de aandacht te vestigen op argumenten die van belang zijn voor bredere antropologische/sociologische debatten en/of de onderlinge relaties tussen de te bestuderen artikelen. Je wordt dus niet gevraagd een samenvatting van de teksten te geven, maar een specifiek antwoord op de vragen/opdrachten die van tevoren zijn uitgedeeld.
De meeste bijeenkomsten beginnen met een groepspresentatie over de voor die bijeenkomst opgegeven vragen/opdrachten. Daarna worden andere aspecten die in de literatuur voor die dag naar voren komen besproken in een combinatie van korte uiteenzettingen door de docent en klassikale discussies.
Alle studenten kiezen een recente etnografie m.b.t. het thema globalisering voor nadere bestudering, waarvan zij zowel mondeling als schriftelijk (in de vorm van een recensie) verslag uitbrengen.

Rooster

Dinsdagen en donderdagen van 2 april t/m 30 mei, 13-15 uur, zaal 5A29. Geen colleges op 30 april, 9 mei, 21 en 23 mei.
Tentamen: 6 juni 2013 van 13-16 uur in zaal SB11.
Herkansing: 4 juli 2013 van 11-14 uur in zaal 1A09.
h3. Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Combinatie hoor- en werkcolleges 12 × 2 uur (28 sbu)

 • Presentatie (24 sbu)

 • Schrijfopdrachten 4000 woorden (60 sbu)

 • Literatuur +/- 961 blz. (160 sbu)

 • Museumopdracht (8 sbu)

Toetsing

 • 5 schriftelijke opdrachten 450 woorden (35% van het eindcijfer)

 • Presentatie en bijdrage aan de discussie (20% van het eindcijfer)

 • Recensie (15 % van het eindcijfer)

 • Tentamen (30 % van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

 • Jonathan Xavier Inda & Renato Rosaldo (2008) The Anthropology of Globalization. 2e editie, Oxford: Blackwell. (verkrijgbaar via Itiwana) (516 pp.)

 • Een etnografie naar keuze uit de lijst in de syllabus. Zie blackboard.

 • Diverse artikelen. Zie Blackboard.

Aanmelden

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Dr. Henrike Florusbosch