Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Koreastudies

Vak
2012-2013

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan Seminar 3, werkstukbegeleiding. Hierdoor is het eindwerkstuk ingebed binnen een regulier college, en kan de student kennis en vaardigheden die hij/zij tijdens het bewuste college verwerft onmiddellijk toepassen bij schrijven van het eindwerkstuk. Bovendien krijgt de student bij het college al gerichte begeleiding en feedback van de docent op zijn/haar eindwerkstuk.

Bepalingen
Voor het BA-eindwerkstuk gelden verder de volgende bepalingen.

 • Onderwerpskeuze. Omdat het BA-eindwerkstuk geschreven wordt binnen het kader van Seminar 3, zal het qua onderwerp aansluiten op dat van het college aansluiten.

 • Omvang. Het BA-werkstuk telt plm 8500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. De begeleider kan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

 • Inlevertermijn. De uiterste inleverdatum van het BA-werkstuk ligt vast: vier werkweken na de vrijdag van de laatste collegeweek van het semester waarin het college in kwestie gegeven wordt.

 • Herkansing. Wie op de uiterste inleverdatum een werkstuk heeft ingeleverd dat onvoldoende is, mag het werkstuk herschrijven en een nieuwe versie inleveren tot de laatste dag van de laatste toetsweek van het volgende semester, zonder echter nog aanspraak te kunnen maken op begeleiding (ook in onderwijsvrije periodes bestaat er geen aanspraak op begeleiding).
  NB1: Wie op de uiterste inleverdatum niet iets heeft ingeleverd dat de docent beschouwt als een serieuze versie van een werkstuk, krijgt deze extra inleverkans niet.
  NB2: Het gaat hier om een herkansing: voldoendes kunnen niet worden herkanst; de extra termijn mag dus niet worden gebruikt om een voldoende werkstuk te verbeteren.

 • Taal. Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden.

 • Gebruik Koreaanstalig materiaal. Gebruik van Koreaanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) wordt aangemoedigd.

 • Eindversie. De eindversie van het BA-eindwerkstuk wordt digitaal via blackboard (safe assign), en in hard copy in drievoud ingeleverd: een exemplaar elk voor de begeleider en de tweede lezer, en een exemplaar voor de East Asian Library.

Leerdoelen

Verwerven van gespecialiseerde kennis t.a.v. één van de deelgebieden van de Koreanistiek;
Het zelfstandig formuleren, analyseren en uitwerken van een wetenschappelijke probleemstelling.
Oefenen van de schrijfvaardigheid.
Verbeteren van de leesvaardigheid in het Koreaans.

Onderwijsvorm

Persoonlijke begeleiding
Zelfstandige literatuurstudie

Rooster

n.v.t., individuele afspraken met begeleider

Inschrijving

Begeleider wordt bepaald tijdens de Seminar 3 werkstukbegeleidingsbijeenkomsten.

Toetsing

Eindwerkstuk (100%)
Het cijfer voor het BA-eindwerkstuk wordt uitsluitend en alleen bepaald op basis van de kwaliteit van het werkstuk zelf; werk, zoals opdrachten, tijdens Seminar 3 gedaan, worden niet in het cijfer verdisconteerd.

Contact

afhankelijk van individuele begeleider