Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Buddhism in Modern Korea 5

Eerste semester

Integrated Korean 1a: lezen en vertalen 5
Integrated Korean 1a: basiskennis 5
Integrated Korean 1a: spreken en luisteren 5
Tekst en cultuur 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Integrated Korean 1b: lezen en vertalen 5
Integrated Korean 1b: basiskennis 5
Integrated Korean 1b: spreken en schrijven 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5
Seminar 1: Film, media, kunst en literatuur in Korea 5

Studenten kiezen uit een van de onderstaande vakken

Moderne Japanse Geschiedenis 5
Moderne Chinese geschiedenis 5
Premodern Chinees I 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Integrated Korean 2a: lezen en vertalen 5
Integrated Korean 2a: spreken en verstaan 5
Korea na de tweedeling 5
Korea in de wereld: van drukkunst tot K-pop 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Studenten kiezen uit een van de onderstaande vakken

Premodern Chinees 5
Hantcha 5

Tweede semester

Taalvaardigheid Koreaans 25
Seminar 2: perspectieven op Korea 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Leiden Initiative on Northern Korea college 5
Tekstanalyse & Vertaling 10

Keuzeruimte 15 ECTS

Tweede semester

Seminar 3: BA-eindwerkstuk begeleiding 5
BA eindwerkstuk Koreastudies 10

Keuzeruimte 15 ECTS

Meer info

Doel van de opleiding

Bachelors Koreastudies krijgen door hun beheersing van de Koreaanse taal toegang tot uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en verleden. Door hun algemene kennis ten aanzien van Korea en vertrouwdheid met de relevante wetenschappelijke discussies binnen en buiten Korea zijn zij in staat specifieke problemen in het juiste kader te plaatsen. Zij hebben inzicht in ten minste één van de deelgebieden van de Koreaanse Studiën en beschikken over een scala van algemene en academische vaardigheden (het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen en analyseren van gegevens, het verwerken van gegevens in een synthese, het mondeling en schriftelijk presenteren van resultaten).
Hun inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke verhoudingen in Korea leidt ook tot inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen. In combinatie met het vermogen om de kennis te ordenen, vast te leggen en aan derden te presenteren legt dit een stevig fundament voor het functioneren in allerhande maatschappelijke functies.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Koreastudies geeft rechtstreeks toegang tot de tweejarige masteropleiding Korean Studies. Studenten kunnen, bij goede resultaten, ook toegang krijgen tot de driejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Een jaar studie in Korea is onderdeel van beide opleidingen. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar ligt de nadruk op de verwerving van een basisvaardigheid Koreaans, zowel gesproken, gelezen, als geschreven. Verder maakt de student kennis met de hoofdlijnen van de premoderne en moderne geschiedenis, waarbij er naast algemene kennisverwerving ook aandacht is voor fundamentele vragen van de geschiedfilosofie en de geschiedschrijving over Korea. Daarnaast komt ook de cultuurgeschiedenis van Korea aan bod, waarbij niet enkel visuele hulpmiddelen ingezet worden, maar ook literaire en cultuurhistorisch belangrijke teksten geïntroduceerd worden. Daarbij gaat ook aandacht naar de vraag hoe deze teksten begrepen moeten worden en welke hulpmiddelen daarvoor ten dienste staan. Verder raken studenten vertrouwd met het lezen van wetenschappelijke artikelen, en het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentatievormen.

Tweede en derde jaar

Ook in het tweede en derde jaar gaat het verder aanleren van de Koreaanse taal hand in hand met het verwerven van inhoudelijke kennis ten aanzien van Korea. Omdat de opleiding probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de interesses van de studenten, nemen de keuzemogelijkheden binnen de diverse onderdelen van het programma gestaag toe. Zo worden de onderwerpen van de derdejaarsseminars na overleg met de studenten door de staf vastgesteld. In het tweede jaar volgen studenten ook een inleiding in de wetenschapsfilosofie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan voor Koreaans

Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst ingeschreven staan als hoofdvakstudent bij een opleiding het Leidse studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past.

Eisen en adviezen – Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 40 EC (van het totaal van 60 EC) van zijn propedeuseprogramma in het eerste jaar behalen. Tevens dient een student binnen twee jaar na aanvang van de studie zijn propedeuse te halen. De Opleiding Koreastudies stelt geen aanvullende eisen.

Voor studiebegeleiding, problemen of vragen kan de student zich ook contact opnemen met de studiecoördinator.

In januari – wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder gevolgen voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de studiecoördinator de student op voor een gesprek . Studenten die zich voor het eerst voor de studie hebben ingeschreven, en zich vervolgens vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven komen niet in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.

In juni – volgt het tweede voortgangsadvies, gebaseerd op de op dat moment beschikbare studieresultaten, en wordt het, indien nodig, eveneens met de studenten die een negatief advies gekregen hebben, besproken. Het eindadvies in augustus is bindend, en voor studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook voor een student die minstens 40 ects heeft behaald.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student het BA-eindwerkstuk over een onderwerp dat in overleg met een docent is vastgesteld. Dit werkstuk is een wetenschappelijk betoog op basis van westerse en Koreaanse bronnen met een omvang van maximaal 8500 woorden. De student studeert af als aan alle onderdelen van het studieprogramma is voldaan.
De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.