Studiegids

nl en

Lotgevallen van een minderheidstaal: Fries in historisch-cultureel perspectief

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

In dit overzichtscollege staan we stil bij de hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van de Friese taal. Participatie, o.a. door het maken van opdrachten. Enkele aandachtspunten: Friesland van Schelde tot Wezer; Kerstening en taal; Verlies in het westen – winst in het noorden; Verschriftelijking in de dertiende eeuw; Ontfriesing van Groningen en Oost-Friesland in de vijftiende eeuw; Renaissance, maar niet voor het Fries; Gysbert Japix (1603–1666): barokke dichter ?taalbouwer; De achttiende eeuw: tussen almanak en psalmboek; De Beweging van 1822: een nieuw begin; Ruzie om spelling: taal en schrift; Op naar woordenboek en grammatica!; Fries in Oostfriesland, Noord-Friezen tussen Denen en Duitsers; Tweetalig vandaag en taaldood morgen?

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de externe (historische, culturele en sociologische) en interne (taalkundige) factoren die het Fries bepaald hebben door de loop der eeuwen. Vaardigheid in het vinden van en omgaan met de secundaire literatuur. Passief lezen van Fries op redelijk niveau.

Rooster

2e semester, vrijdag 13.15-15.00. Rooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Mondeling tentamen of schriftelijk eindwerkstuk

Blackboard/webpagina

Eventueel

Literatuur

Pieter Duijf, Fries en Stadsfries (SDU Uitgeverij, 2003); teksten en artikelen worden uitgereikt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof. dr. R. H. Bremmer , Opleiding Engels, geb. 1168-k. 204b; tel. 071 – 527 2162.

Opmerking

Het eerste deel van de wekelijkse bijeenkomsten heeft de vorm van een informeel hoorcollege. In het tweede deel bespreken we gezamenlijk de primaire en/of secundaire literatuuropdrachten. Aan de hand van allerlei genres, variërend van krant tot poëzie, worden met betrekking tot het weekthema de actuele punten toegelicht.

Je hoeft geen Fries te zijn of te kennen om deze cursus te volgen, maar het is wel fijn voor de groep als er ‘native speakers’ meedoen.