Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1

Vak
2012-2013

De vakken Onderzoekspracticum 1 en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. U wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen

Toegangseisen

De stof van Onderzoekpracticum 1 wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 Oefenonderzoek (tweede jaar van de Bacheloropleiding).

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarbij gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces, de bij onderzoek te gebruiken methoden en technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.
Eindtermen: 1.4, 2.4, 2.6, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de te bestuderen stof, waarin ook de bespreking van oefententamens aan de orde zal komen. Werkgroepbijeenkomsten waarin praktische opdrachten met betrekking tot de stof worden besproken. Uitgebreidere informatie over de inhoud van het vak zal vermeld worden in de bijbehorende syllabus en op Blackboard.

Hoorcolleges noch werkgroepen zijn verplicht. Als de student wil deelnemen aan de werkgroepen, dient zij/hij zichzelf via uSis in te schrijven voor één van de werkgroepen (zie Aanmelden).

Toetsing

Schriftelijk tentamen in de vorm van twee deeltoetsen die verspreid over het onderdeel worden afgenomen. De deeltoetsen zullen gedeeltelijk bestaan uit multiple-choicevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden behaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6).

Studenten wordt verzocht naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Blackboardsite: Onderzoekspracticum 1 2011-2012.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen tenminste een maand voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend worden gemaakt.

  • Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B.A. (2011, 7th edition). Introduction to the Practice of Statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2011) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (5th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2011). Syllabus Onderzoekspracticum 1 (Centrale Servicedesk).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van deze cursus is dr. M. Linting.
Kamer 4B23
Bij voorkeur bereikbaar via e-mail.
Tel.: (071)5274098

N.B. Voor vragen met betrekking tot inschrijving e.d. kunt u zich richten tot de onderwijsdienst.