Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het tweede deel (B) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

 • Orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;

 • Leerproblemen: leerproblemen en leerstoornissen.

Het vak is verdeeld in twee delen.
Orthopedagogiek
De Orthopedagogiek richt zich op kinderen en gezinnen waar de opvoeding niet vanzelfsprekend is en waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Onder andere kinderen met ontwikkelingsstoornissen, problematische gezinssituaties, opvoeding buitenshuis, school- en leerproblemen behoren tot het object van de Orthopedagogiek. De studie richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis en competenties om een grondige analyse van de problematische opvoedingssituatie te maken om vanuit deze analyse te kunnen adviseren en eventueel behandelen.

Leerproblemen
De specialisatie Leerproblemen richt zich op kinderen die problemen ervaren bij het leren van basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven. De aanleg van het kind, maar ook het gezin en de school spelen een rol bij de ontwikkeling van deze leerproblemen. Inzichten in het ontstaan van leerproblemen bieden handreikingen voor het opzetten van effectieve (vroege) interventies.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is drieledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel B zijn dat de werkvelden Orthopedagogiek en Leerproblemen). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Door het maken van opdrachten en het schrijven van papers worden rapportagevaardigheden geoefend. Je leert een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: Eindtermen: 1.1 t/m 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Vragen kunnen tijdens de colleges en in de werkcolleges worden gesteld.

Voor dit vak wordt één schrijfopdracht gemaakt. Voor dit vak start, moet er gekozen worden of deze schrijfopdracht voor Leerproblemen of voor Orthopedagogiek gemaakt zal worden. Op Blackboard zal hier meer informatie over te vinden zijn.

Toetsing

 • Verwerkingsopdrachten

 • Schrijfopdracht

 • Een multiple choice tentamen.

De verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn. Het eindcijfer voor deel B is het gemiddelde van het tentamencijfer en het cijfer van de schrijfopdracht (beide tellen voor 50% mee), waarbij de cijfers voor het tentamen en voor de schrijfopdracht elk minimaal een 5,5 moeten zijn.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

 • Ruijsenaars, A.J.J.M., Van den Bergh, P.M. & Schoorl, P.M. (2008). Orthopedagogiek: Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. Garant.

 • Van Heteren, M., Smits, P. & Van Veen, M.. Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen (meest recente versie). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Van IJzendoorn, M.H., & De Frankrijker, H. (eds) (2005). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.

Aanmelden

Bij dit onderdeel melden studenten zich afzonderlijk aan voor deel A en deel B.
Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het vak kunt u contact opnemen met:
Dr. Y.M. Dijkxhoorn
Kamer: 4B53

Dr. M.J. van Dijken
Kamer: 4A16

Coördinator: Dr. N. Saab & Drs. A. Schrama
Kamer: 4A.37